logo

Câu lệnh nào là câu lệnh lặp? A) FD 100 RT 90 FD 100 RT 90 B) Repeat 2 [fd 100 rt 90] C) FD 10 RT 90 FD 10 RT 90 D) RT 90

60 điểm

NguyenChiHieu

Tin học

Lớp 4

50đ

12:11:07 29-Nov-2021

câu. lệnh nào là
câu. lệnh lặp? A) FD 100 RT 90 FD 100 RT 90 B) Repeat 2 [fd 100 rt 90] C) FD 10 RT 90 FD 10 RT 90 D) RT 90
Trả lời
Tổng hợp câu trả lời (2)

Trọng Phúc

02:05:21 15-May-2022

B

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?

5

NguyenHieu

12:11:17 29-Nov-2021

B) Repeat 2 [fd 100 rt 90]

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?

Thành viên cao điểm nhất

    Xem thêm

    Thành viên điểm cao nhất tháng 1

    Xem thêm