logo
ADVERTISEMENT

Sưu tầm tư liệu, hình ảnh từ sách, báo và internet, hãy xây dựng một bài giới thiệu về sự thành lập Liên bang Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Xô viết (theo ý tưởng của em)

Cùng Toploigiai xem các cách Trả lời câu hỏi trang 21 (Sưu tầm tư liệu, hình ảnh từ sách, báo và internet, hãy xây dựng một bài giới thiệu về sự thành lập Liên bang Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Xô viết (theo ý tưởng của em)) Bài 3: Sự hình thành Liên bang Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Xô viết SGK Lịch sử 11 Kết nối tri thức. 

Câu hỏi: Sưu tầm tư liệu, hình ảnh từ sách, báo và internet, hãy xây dựng một bài giới thiệu về sự thành lập Liên bang Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Xô viết (theo ý tưởng của em).

Trả lời:

Cách trả lời 1:

      Sự thành lập Liên bang Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Xô viết gắn liền với sự sụp đổ của Đế quốc Nga trong Chiến tranh thế giới thứ I cùng với hoạt động của Đảng Cộng sản Nga do V.I.Lênin đứng đầu. 

      Ngày 7/11/1917, Lênin và các đảng viên Bolshevik Nga đã lãnh đạo các Xô viết làm Cách mạng tháng Mười, thiết lập chính quyền Xô viết của công - nông -binh đầu tiên trên thế giới. Sau sự thắng lợi này nhiệm vụ hàng đầu của Chính quyền Xô viết là đập tan bộ máy nhà nước cũ, xây dựng nhà nước mới của những người lao động. Đêm 25 - 10 -1917 tại Điện Xmô-nơi tuyên bố thành lập Chính quyền Xô viết do Lê-nin đứng đầu. Nhiệm vụ khôi phục kinh tế, xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ đất nước đòi hỏi sự liên minh chặt chẽ hơn nữa, nhất là sự thống nhất trên cơ sở nhà nước của các nước Cộng hoà Xô viết.

      Tại Mát-xcơ-va vài ngày 30 - 12 - 1922 dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Lê-nin, Đại hội lần thứ nhất các Xô viết toàn Liên bang thông qua bản Tuyên ngôn thành lập Liên bang Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Xô viết (gọi tắt là Liên Xô) và bản Hiệp ước Liên bang.

Bài giới thiệu về sự thành lập Liên bang Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Xô viết (theo ý tưởng của em)
Thành lập Liên bang Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Xô viết

Cách trả lời 2:

      Sau thắng lợi của cách mạng tháng Mười, Chính quyền Xô viết có nhiệm vụ đầu tiên là đập tan bộ máy nhà nước cũ, xây dựng nhà nước mới của những người lao động. Đêm 25 - 10 -1917 tại Điện Xmô-nơi tuyên bố thành lập Chính quyền Xô viết do Lê-nin đứng đầu. Các nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa trên đất nước Xô viết đoàn kết, cùng nhau chiến đấu giữ vững chính quyền Xô viết. Mặc dù vậy nhiệm vụ khôi phục kinh tế, xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ đất nước cần có sự liên minh chặt chẽ, đặt ra vấn đề thống nhất trên cơ sở nhà nước của các nước Cộng hoà Xô viết. Trong việc thành lập Liên bang Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Xô viết, Lê-nin đề cao tư tưởng sự bình đẳng về mọi mặt, quyền dân tộc tự quyết và xây dựng một cộng đồng anh em giữa các dân tộc. Ngày 30/12/1922 Liên bang Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Xô viết (gọi tắt là Liên Xô) được thành lập với 15 nước cộng hòa gia nhập. Ngay sau khi được thành lập nhân dân Liên Xô dưới sự chỉ đạo của Đảng và chính phủ bắt tay vào xây dựng cuộc sống mới - một cuộc sống xã hội chủ nghĩa một xã hội không có người bóc lột người.

ADVERTISEMENT