logo
ADVERTISEMENT

Các bài học lịch sử từ các cuộc khởi nghĩa và chiến tranh giải phóng dân tộc có ý nghĩa như thế nào đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay?

Cùng Toploigiai xem các cách Trả lời câu hỏi trang 59 (Theo em, các bài học lịch sử từ các cuộc khởi nghĩa và chiến tranh giải phóng dân tộc có ý nghĩa như thế nào đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay? Lấy ví dụ chứng minh) Bài 8: Một số cuộc khởi nghĩa và chiến tranh giải phóng trong lịch sử Việt Nam (từ thế kỉ III trước công nguyên đến cuối thế kỉ XIX) SGK Lịch sử 11 Kết nối tri thức. 

Câu hỏi: Theo em, các bài học lịch sử từ các cuộc khởi nghĩa và chiến tranh giải phóng dân tộc có ý nghĩa như thế nào đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay? Lấy ví dụ chứng minh.

Trả lời:

Cách trả lời 1:

Đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay các bài học lịch sử từ các cuộc khởi nghĩa và chiến tranh giải phóng dân tộc có ý nghĩa vô cùng to lớn và quan trọng. 

+ Xây dựng lực lượng vững mạnh là nhân tố quyết định thắng lợi: Trong giai đoạn hiện nay, sự biến động của tình hình thế giới và khu vực đặt ra yêu cầu mới đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc từ sớm. Việc xây dựng bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương và dân quân tự vệ được chú trọng về chất lượng, trình độ, sức mạnh và khả năng phối hợp tác chiến cao. Tăng cường tiềm lực, sức mạnh quốc phòng đóng góp vào sự thành công trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Ý nghĩa của các bài học lịch sử từ các cuộc khởi nghĩa và chiến tranh giải phóng dân tộc đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay
Chú trọng nâng cao chất lượng lực lượng dân quân tự vệ

+ Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Đoàn kết là sức mạnh giúp nhân dân Việt Nam có thể vượt qua mọi khó khăn, thử thách: Đoàn kết là giá trị cốt lõi, đại đoàn kết toàn dân tộc chính là đường lối chiến lược và là cội nguồn sức mạnh, tiếp thêm động lực cho cách mạng Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tổ chức thành viên nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động cũng như tập hợp các tầng lớp nhân dân phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Thực hiện các phong trào thi đua yêu nước như: phong trào “Đoàn kết, sáng tạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”; Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; phong trào Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam; phong trào Cả nước đồng lòng, chung sức phòng, chống đại dịch Covid-19,…

Cách trả lời 2:

- Các cuộc khởi nghĩa và chiến tranh giải phóng trong lịch sử dân tộc dù thắng lợi hay thất bại đều để lại những bài học lịch sử sâu sắc và giữ nguyên giá trị đến ngày nay. Đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay các bài học lịch sử từ các cuộc khởi nghĩa và chiến tranh giải phóng dân tộc có ý nghĩa vô cùng to lớn và quan trọng

- Bài học về xây dựng lực lượng vững mạnh

Ví dụ: Xây dựng bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương và dân quân tự vệ; Tăng cường tiềm lực, sức mạnh quốc phòng đóng góp vào sự thành công trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

- Bài học về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân

Ví dụ: Thực hiện các phong trào thi đua yêu nước: phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; phong trào Cả nước đồng lòng, chung sức phòng, chống đại dịch Covid-19; phong trào Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam;…

ADVERTISEMENT