logo
ADVERTISEMENT

Hàm gcd(x,y) trả về?

Câu hỏi :

Hàm gcd(x,y) trả về:

ĐÁP ÁN ĐÚNG: C
Giải thích:

GCD là viết tắt của từ Greatest Common Divisor, là phép tính để tìm ra số nguyên lớn nhất có thể chia hết cho những số người dùng yêu cầu. Hàm gcd() trong Python có chức năng trả về giá trị ước chung lớn nhất của hai số nguyên int1 và int2. Như vậy hàm gcd(x,y) sẽ trả về ước số chung lớn nhất của hai số nguyên x và y. Hàm gcd () được tích hợp vào Python từ phiên bản 3.5 trở lên.

Hàm gcd trong Python

Trong khái niệm toán học thì ước số chung lớn nhất của hai hay nhiều số nguyên là một số nguyên dương có giá trị lớn nhất trong tập ước chung của những số đó mà có thể chia hết cho hai hay nhiều số nguyên đó. Nếu hàm gcd() trong Python nhận các giá trị không phải là kiểu số thì hàm này sẽ gây ra lỗi khi chương trình thực thi. 

ADVERTISEMENT