logo

Cho đoạn chương trình sau, lỗi sai trong đoạn chương trình trên là?

Câu hỏi :

Cho đoạn chương trình sau:

def  t(a1,b1):

    s=a1*b1

 

a,b=map(int,input().split())

print(t(a,b))

Lỗi sai trong đoạn chương trình trên là:

ĐÁP ÁN ĐÚNG: D
Giải thích:

Return là 1 câu lệnh thành phần chính trong Python có chức năng gọi các hàm có giá trị trong chương trình và trả về kết quả của các giá trị đó. Câu lệnh Return thường được dùng để kết thúc các lệnh gọi hàm và trả về giá trị kết quả của biểu thức cho khối lệnh gọi hàm.

Đoạn chương trình trên có lỗi sai là thiếu câu lệnh return trong hàm t() để trả về giá trị của s ở cuối thân hàm. Vì vậy, khi gọi hàm t(a,b), sẽ không có giá trị nào được trả về và in ra màn hình. Để sửa lỗi này, chúng ta có thể thêm câu lệnh return vào hàm như sau:

def t(a1,b1):

  s = a1 * b1

  return s

 

a,b = map(int,input().split())

print(t(a,b)) 

Việc thêm câu lệnh return sẽ trả về giá trị của s khi gọi hàm t(a,b) và in ra màn hình.

Lập trình Python
icon-date
Xuất bản : 04/01/2023 - Cập nhật : 04/01/2023