logo
ADVERTISEMENT

Cho đoạn chương trình sau, với a=2, b=4 sau khi thực hiện chương trình trên cho kết quả bằng?

Câu hỏi :

Cho đoạn chương trình sau:

def  t(a1,b1):

    s=abs(a1-b1)

    return s

a,b=map(int,input().split())

print(t(a,b))

Với a=2, b=4, sau khi thực hiện chương trình trên cho kết quả bằng:

ĐÁP ÁN ĐÚNG: B
Giải thích:

Trong Python, ABS () là một hàm tích hợp có chức năng trả về giá trị tuyệt đối cho giá trị biến đã gán. Cú pháp của hàm ABS là abs(x), tTrong đó x là giá trị biến số cần tính trị tuyệt đối, x có thể là một số nguyên (integer), số thực (float) hoặc số phức (complex number). 

- Đối với giá trị kiểu số nguyên: kết quả trả về của giá trị tuyệt đối là kiểu số nguyên;

- Đối với giá trị kiểu số thực: kết quả trả về của giá trị tuyệt đối là kiểu số thực;

- Đối với giá trị số phức: kết quả trả về của giá trị tuyệt đối là độ lớn của số;

Hàm ABS() tính giá trị tuyệt đối trong Python

Với chương trình đã cho ở trên, khi thực thi chương trình với giá trị a=2 và b=4 thì kết quả trả về sẽ bằng 2. Hàm t() trong chương trình sẽ tính giá trị tuyệt đối của hiệu của hai số a1 và b1 rồi sau đó trả về kết quả này. Khi a1=2 và b1=4, hiệu của 2 số này sẽ bằng 2 và giá trị tuyệt đối của hiệu này là 2. Do đó, kết quả hàm t() sẽ trả về giá trị bằng 2 và in ra kết quả này.

ADVERTISEMENT