logo
ADVERTISEMENT

Cho đoạn chương trình sau, lời gọi hàm với đối số truyền vào là?

Câu hỏi :

Cho đoạn chương trình sau:

def  h(a1,b1):

    s=a1-b1

    return s

a,b=map(int,input().split())

t=h(a,b)

print(t)

Trong đoạn chương trình trên lời gọi hàm với đối số truyền vào là:

ĐÁP ÁN ĐÚNG: A
Giải thích:

Khi một hàm trong Python được định nghĩa thì những giá trị tham số sẽ được xác định trong cặp dấu () của hàm. Mỗi hàm có thể sẽ có số lượng tham số bất kỳ, trong đó mỗi tham số được phân cách với nhau bằng dấu “,”. Khi muốn gọi một hàm thì chúng ta cần phải truyền vào các đối số cho hàm. 

Trong đoạn chương trình trên, lời gọi hàm với đối số truyền vào là h(a,b). Lời gọi hàm này được truyền vào hàm h() và được sử dụng trong hàm để tính toán biểu thức (a1 - b1) rồi sau đó trả về kết quả.

Các tham số hàm trong Python

Khi người dùng muốn gọi một hàm thì những giá trị truyền vào hàm phải sắp xếp tương ứng với những tham số trong hàm theo thứ tự từ trái qua phải. Bên cạnh đó người sử dụng có thể vừa dùng tên của tham số vừa sử dụng thứ tự của nó khi cần gọi hàm. Tuy nhiên tên của tham số phải luôn nằm sau thứ tự tham số. Nếu như chúng ta gọi hàm mà đặt tên của tham số trước thứ tự sẽ gây ra lỗi SyntaxError.

ADVERTISEMENT