logo
ADVERTISEMENT

Có thể gọi chương trình con trong Python là

Câu hỏi :

Có thể gọi chương trình con trong Python là:

ĐÁP ÁN ĐÚNG: C
Giải thích:

Chương trình con trong Python là một đoạn câu lệnh thực hiện một việc nào đó được đặt tên. Thông thường các chương trình con sẽ bao gồm 2 loại là hàm và thủ tục, tuy vậy trong Python lại không phân biệt 2 loại này mà sẽ chỉ sử dụng khái niệm hàm, vì vậy có thể gọi chương trình con trong Python là một hàm. Trong Python, tương đương với một chương trình con sẽ là một khối lệnh được trả về.

Có thể gọi chương trình con trong Python là:

Python sử dụng các phương thức tĩnh để thực hiện những gì được gọi là chương trình con trong các ngôn ngữ lập trình khác. Các chương trình con trong Python chỉ đơn giản là các hàm đã được xác định. Các hàm này sẽ thực hiện một chức năng nào đó đã được đặt tên. Khi cần người dùng có thể tách chúng ra khỏi một lớp đối tượng và sử dụng chúng như một chương trình con mà không cần sử dụng tới các phương thức còn lại trong lớp đối tượng đó.

ADVERTISEMENT