logo

Khi sử dụng một hàm có sẵn (trong một thư viện) ta cần

Câu hỏi :

Khi sử dụng hàm có sẵn (trong một thư viện) ta cần:

ĐÁP ÁN ĐÚNG: A
Giải thích:

Về cơ bản các hàm trong Python là tập hợp của các dòng lệnh được viết ra, sau đó gộp vào một nhóm và đặt tên để có thể sử dụng trong những lần sau một cách nhanh chóng mà không cần phải viết lại đoạn code đó. Việc sử dụng hàm sẽ giúp chia nhỏ chương trình trong Python thành những modules nhỏ hơn, từ đó giúp cho người dùng dễ dàng tổ chức và quản lý chương trình, đồng thời cũng giúp chương trình trở nên nhỏ gọn, khoa học hơn và tiết kiệm tài nguyên bộ nhớ.

Khi sử dụng một hàm có sẵn (trong một thư viện) ta cần

Trong Python có 2 loại hàm cơ bản là các hàm được tích hợp sẵn và các hàm do người dùng tự xây dựng: 

- Hàm có sẵn (built-in function) là những hàm được code và có sẵn trong Python, ví dụ như các hàm print(), range(), list(), max(),... Với các hàm này người dùng sẽ không sửa đổi logic bên trong chúng. 

- Hàm tự định nghĩa (user-defined function) là những hàm được xây dựng bởi người dùng. Với các hàm này thì người dùng sẽ tự khai báo logic bên trong chúng.

Để sử dụng một hàm có sẵn trong một thư viện thì chúng ta cần gọi hàm có sẵn mà không cần phải xây dựng lại hàm đó. Để gọi một hàm thì chúng ta cần nhập tên hàm đó với tham số thích hợp. Cú pháp để gọi hàm như sau: <function_name>(<arguments>)

Trong đó:

- <function_name>: là tên của hàm được gọi.

- <arguments>: là các giá trị tham số được định nghĩa bởi hàm được gọi.

icon-date
Xuất bản : 03/01/2023 - Cập nhật : 03/01/2023