logo
ADVERTISEMENT

Em hãy tự mình lập một bản hợp đồng lao động về một công việc phù hợp với lứa tuổi và chia sẻ với các bạn

Câu hỏi: Em hãy tự mình lập một bản hợp đồng lao động về một công việc phù hợp với lứa tuổi và chia sẻ với các bạn

Trả lời:

* Gợi ý:

Bản hợp đồng lao động

Bản hợp đồng lao động (HĐLĐ) giữa Công ty ABC (đại diện bởi Giám đốc công ty) và Ông/Bà [Họ và tên], ngày sinh [Ngày/Tháng/Năm], số CMND [Số CMND], địa chỉ thường trú [Địa chỉ], sau đây gọi là Nhân viên.

Điều 1: Công việc và nhiệm vụ

Công ty ABC nhận Nhân viên làm việc trong vị trí [Tên vị trí công việc], với nhiệm vụ và trách nhiệm như sau:

- [Mô tả công việc và nhiệm vụ chi tiết].

Điều 2: Địa điểm làm việc

- Nhân viên sẽ làm việc tại địa chỉ [Địa chỉ làm việc].

Điều 3: Thời gian làm việc

- Thời gian làm việc: [Số giờ làm việc trong một tuần, ví dụ: 40 giờ/tuần]

- Thời gian làm việc theo ca: [Thời gian bắt đầu làm việc và kết thúc làm việc, ví dụ: 8h sáng đến 5h chiều, 9h sáng đến 6h chiều, v.v.].

Điều 4: Lương và phúc lợi

- Lương cơ bản: [Số tiền lương cơ bản theo tháng].

- Phụ cấp: [Các khoản phụ cấp, nếu có, ví dụ như phụ cấp xăng xe, phụ cấp ăn trưa, v.v.].

- Bảo hiểm: Công ty ABC sẽ mua bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội cho Nhân viên theo quy định của pháp luật.

Điều 5: Thời hạn hợp đồng

- Hợp đồng có thời hạn từ [Ngày/Tháng/Năm bắt đầu] đến [Ngày/Tháng/Năm kết thúc].

- Hợp đồng sẽ được gia hạn nếu Công ty ABC và Nhân viên đều đồng ý.

Điều 6: Nghỉ phép

- Nhân viên sẽ được nghỉ phép hàng năm theo quy định của pháp luật và chính sách của Công ty ABC.

- Nhân viên sẽ được nghỉ bệnh khi có giấy chứng nhận của bác sĩ hoặc trưởng phòng nhân sự của Công ty ABC đồng ý.

Điều 7: Điều kiện chấm dứt hợp đồng

- Hợp đồng có thể chấm dứt trước thời hạn trong các trường hợp sau:

+ Nhân viên yêu cầu chấm dứt hợp đồng.

+ Công ty ABC chấm dứt hợp đồng do lý do kinh doanh hoặc vi phạm nội quy của công ty.

+ Nếu hợp đồng bị chấm dứt trước thời hạn, bên chấm dứt phải thông báo cho bên kia bằng văn bản trước ít nhất [số ngày] ngày.

+ Sau khi hợp đồng kết thúc, Nhân viên phải trả lại tài sản và công cụ làm việc của Công ty ABC.

Điều 8: Nghĩa vụ của bên này

- Công ty ABC có nghĩa vụ đưa ra đầy đủ các điều kiện và công cụ làm việc cho Nhân viên hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Công ty ABC phải trả đầy đủ tiền lương, phụ cấp và các khoản bảo hiểm theo thỏa thuận trong hợp đồng.

- Công ty ABC phải bảo vệ quyền lợi và đối xử công bằng đối với Nhân viên.

Điều 9: Nghĩa vụ của bên kia

- Nhân viên phải hoàn thành đầy đủ nhiệm vụ được giao và đưa ra những đóng góp tích cực cho công ty.

- Nhân viên phải tuân thủ các quy định, quy trình và nội quy của công ty.

- Nhân viên phải bảo mật các thông tin và tài sản của công ty.

Điều 10: Giải quyết tranh chấp

- Nếu xảy ra tranh chấp giữa các bên trong quá trình thực hiện hợp đồng, các bên sẽ trao đổi trực tiếp để giải quyết.

- Nếu không thể giải quyết bằng cách trao đổi trực tiếp, các bên có thể đưa ra yêu cầu giải quyết bằng pháp luật.

- Quyền và nghĩa vụ của các bên trong thỏa thuận này được quy định bởi pháp luật Việt Nam.

Điều 11: Điều khoản cuối cùng

- Thỏa thuận này có giá trị pháp lý kể từ ngày ký và có hiệu lực đến khi hợp đồng được chấm dứt.

- Bất kỳ thay đổi hoặc bổ sung nào đối với thỏa thuận này phải được thực hiện bằng văn bản và được hai bên đồng ý bằng văn bản.

- Các bên thỏa thuận sẽ không được chuyển giao hoặc giao lại cho bất kỳ bên thứ ba nào các quyền và nghĩa vụ được quy định trong thỏa thuận này mà không có sự đồng ý bằng văn bản của bên kia.

- Bất kỳ điều khoản nào trong thỏa thuận này bị coi là không có hiệu lực hoặc không thực thi được sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các điều khoản còn lại.

- Thỏa thuận này được lập thành hai bản, mỗi bên giữ một bản và hai bản này có giá trị như nhau.

Điều khoản này được hai bên thực hiện ký kết vào ngày [ngày] tháng [tháng] năm [năm].

Bên A: Công ty ABC

Người đại diện: [Họ và tên]

Chức vụ: [Chức vụ]

Bên B: Nhân viên

Họ và tên: [Họ và tên]

Chữ ký: [Chữ ký]

>>> Xem đầy đủ: GDCD 8 Cánh Diều Bài 10 trang 62, 71

ADVERTISEMENT