logo

Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 6-7, hãy cho biết các vịnh biển nào sau đây được xếp theo thứ tự từ Bắc vào Nam?

Câu hỏi :

Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 6-7, hãy cho biết các vịnh biển nào sau đây được xếp theo thứ tự từ Bắc vào Nam?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: C
Giải thích:

Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 6-7, các vịnh biển được xếp theo thứ tự từ Bắc vào Nam là Vịnh Hạ Long, vịnh Đà Nẵng, vịnh Vân Phong, vịnh Cam Ranh.

icon-date
Xuất bản : 15/02/2023 - Cập nhật : 15/02/2023

Tham khảo các bài học khác