logo
ADVERTISEMENT

Đốt cháy Triglixerit

Câu hỏi :

Đốt cháy hoàn toàn a gam triglixerit X cần vừa đủ 4,83 mol O2, thu được 3,42 mol CO2 và 3,18 mol H2O. Mặt khác, cho a gam X phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH, thu được b gam muối. Giá trị của b là?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: B
Giải thích:

PTHH: 

X + O2 → CO2 + H2O

Gọi khối lượng của X là a gam, theo bảo toàn khối lượng ta có:

a + mO2 = mCO2 + mH2O

=> a = mCO2 + mH2O - mO2

=> 

ADVERTISEMENT