logo
ADVERTISEMENT

Describe a special occasion in your life


1. Hướng dẫn làm bài "Describe a special occasion in your life - Miêu tả một ngày đặc biệt trong cuộc đời bạn"

Để làm bài "Describe a special occasion in your life" bạn nên đi theo hướng sau:

- What the occasion was? Đó là dịp gì?

- How you celebrated it? Bạn đã ăn mừng nó như thế nào?

- Who was with you on this occasion? Ai đã đi cùng bạn trong dịp này?

- And explain why it was special to you? Và giải thích tại sao nó lại đặc biệt với bạn?

>>> Tham khảo: Describe a person you only met once and want to know more about


2. Một số bài văn mẫu tham khảo

Paragraph 1:

Life is filled with occasions but most of them are ordinary. The event of having an iPhone is very special to me as I bought the device with my own earnings.

I am a college student and work at a call centre here, in Singapore. I live with my family and fortunately, I bear all of my educational expenses. So, it is a bit difficult for me to arrange such a huge sum of money to buy an iPhone. It took over 1000 $ to get the phone.

After buying the phone I made the first phone call to my mom to let her know about the purchase. Then I made the very second call to my father and he was pleased as well about the event. I reached home with some traditional foods and fruits to celebrate the event. I am the youngest member of my entire family and I am learning and earning simultaneously. It took nearly seven months for me to arrange all the money for this iPhone 6. Besides, my parents were happy that their son has bought the phone. They were, in fact, very proud of me.

When I went home with the iPhone, I was surprised that there were many people to congratulate me. It was not the event that officially I became the owner of an iPhone 6 rather they came to inspire me on my success in saving the money to buy an expensive phone. I was glad, indeed, for their cordial appreciation to my attempt.

Dịch:

Cuộc sống có rất nhiều dịp nhưng hầu hết chúng là bình thường. Sự kiện có một chiếc iPhone rất đặc biệt đối với tôi vì tôi đã mua thiết bị bằng tiền kiếm được của mình.

Tôi là một sinh viên đại học và làm việc tại một trung tâm cuộc gọi ở đây, ở Singapore. Tôi sống với gia đình và may mắn thay, tôi chịu mọi chi phí học tập của mình. Vì vậy, tôi hơi khó khăn khi thu xếp một số tiền lớn như vậy để mua một chiếc iPhone. Phải mất hơn 1000 đô la để có được điện thoại.

Sau khi mua điện thoại, tôi đã gọi điện thoại đầu tiên cho mẹ để cho mẹ biết về việc mua hàng. Sau đó, tôi gọi điện ngay lần thứ hai cho cha tôi và ông ấy cũng hài lòng về sự kiện này. Tôi đã về nhà với một số loại thực phẩm và trái cây truyền thống để ăn mừng sự kiện này. Tôi là thành viên trẻ nhất trong cả gia đình và tôi vừa học vừa kiếm tiền. Tôi đã mất gần bảy tháng để thu xếp toàn bộ số tiền cho chiếc iPhone 6. Bên cạnh đó, bố mẹ tôi rất vui vì con trai họ đã mua được điện thoại. Trên thực tế, họ rất tự hào về tôi.

Khi về nhà với chiếc iPhone, tôi rất ngạc nhiên vì có rất nhiều người đến chúc mừng. Đó không phải là sự kiện tôi chính thức trở thành chủ nhân của một chiếc iPhone 6 mà họ đến để truyền cảm hứng cho tôi về sự thành công của tôi trong việc tiết kiệm tiền để mua một chiếc điện thoại đắt tiền. Tôi thực sự rất vui vì họ đã đánh giá cao nỗ lực của tôi.

Paragraph 2:

There are many events and occasions in my life which I treat as important events and out of those, my admission to the (. . . say your university name. . . ) was a very special occasion for me. Since the university is located in (. . . say a city name. . . ) I would say this occasion took place there. I got admitted to this university in 2004 and I had to compete with several other students to be accepted. It is one of the most famous university and for a single position, more than 20 candidates compete.   My future career, what I will do, where I will be and what I will become would be shaped by this event. If I had been admitted to a different university in a different faculty, things in my life would have been different. That's why I consider this event as a very significant event in my life. When I came to get admitted to the university, my father was with me.   As I have already told this was a very important occasion in my life as it would shape my future and what I become. I felt very overwhelmed when I got admitted to this university. I felt proud to be allowed to study there, and my parents were very proud as well. I felt a bit sad that I would have to leave my family afterwards but I knew that was for a greater purpose. I felt that a different part of my life is going to start and I was determined to follow the right track with time

Dịch:

Có rất nhiều sự kiện và dịp trong cuộc đời mà tôi coi đó là những sự kiện quan trọng và trong số đó, việc nhập học (... Nói tên trường đại học của bạn...) Là một dịp rất đặc biệt đối với tôi. Vì trường đại học nằm ở (... Nói tên thành phố...) Tôi muốn nói dịp này đã diễn ra ở đó. Tôi được nhận vào trường đại học này năm 2004 và tôi phải cạnh tranh với một số sinh viên khác để được nhận. Đây là một trong những trường đại học nổi tiếng nhất và cho một vị trí duy nhất, hơn 20 ứng viên cạnh tranh. Sự nghiệp tương lai của tôi, những gì tôi sẽ làm, tôi sẽ ở đâu và tôi sẽ trở thành gì sẽ được định hình bởi sự kiện này. Nếu tôi được nhận vào một trường đại học khác ở một khoa khác, mọi thứ trong cuộc sống của tôi sẽ khác. Chính vì vậy tôi coi sự kiện này là một sự kiện rất có ý nghĩa trong cuộc đời mình. Khi tôi đến nhận vào trường đại học, cha tôi đã ở cùng tôi. Như tôi đã nói, đây là một dịp rất quan trọng trong cuộc đời tôi vì nó sẽ định hình tương lai của tôi và những gì tôi trở thành. Tôi cảm thấy rất choáng ngợp khi được nhận vào trường đại học này. Tôi cảm thấy tự hào khi được phép học ở đó, và bố mẹ tôi cũng rất tự hào. Tôi cảm thấy hơi buồn vì sau này mình sẽ phải rời xa gia đình nhưng tôi biết đó là mục đích lớn hơn. Tôi cảm thấy rằng một phần khác của cuộc đời mình sẽ bắt đầu và tôi quyết tâm đi theo đúng hướng với thời gian.

>>> Tham khảo: Describe a place you have visited where you can see interesting animals

----------------------

Trên đây Toploigiai đã cùng các bạn trả lời câu hỏi "describe a special occasion in your life". Chúng tôi hi vọng các bạn đã có kiến thức hữu ích khi đọc bài viết này, chúc các bạn học tốt! 

ADVERTISEMENT