logo

Đề thi Học kì 2 Hóa 8 có đáp án - Đề 14

Đề thi Học kì 2 Hóa 8 có đáp án - Đề 14

ĐỀ BÀI

I . TRẮC NGHIỆM ( 3 Đ)

Khoanh tròn chữ cái của câu trả lời đúng.

Câu 1.  Hợp chất nào sao đây là Oxit.

A.NaCl                           B.NaOH                          C.Na2O                        D.NaNO3

Câu 2. Hợp chất nào sao đây là Ba zơ

A .K2O.                          B.KCl                              C.Ba(OH)2                            D.HCl

Câu 3.Muối nào sao đây là muối A xit.                      

A. CaCO3               B.Ca(HCO3)2                          C. CaCl2                                  D.CaSO4

Câu 4. Ba zơ nào sau đây tan được trong nước.

A.Fe(OH)3                                B.Cu(OH)2                      C.NaOH                       D.Al(OH)3

Câu 5.  Cho các phản ứng hóa học sau:

1,    4Na  + O2     →    2Na2O                                   4,Al(OH)3      →  Al2O+ 3H2O

2,    2 KClO3      →  2KCl + 3O2                                        5, CaCO3       →  CaO    +   CO2

3,    2Al +Cl2       →  2AlCl3                                              6, K2O + H2O    →  2KOH

Phản ứng nào là phản ứng phân hủy.

A.1,2,3                        B.1,2,4                              C.2,4,5                        D.3,4,6

Câu 6. Nồng độ % của dung dịch là:

  1. Số gam chất tan có trong 100g dung dịch.
  2. Số gam chất tan có trong 100g dung môi
  3. Số gam chất tan có trong 1lít dung dịch.
  4. Số gam chất tan tan trong 100 gam dung môi để tạo thành dung dịch bão hoà

II. TỰ LUẬN (7 Đ)

Câu 7. Bổ túc và hoàn thành phương trình phản ứng sau:

  1. Al + H2SO4     →  ……   +  H2
  2. ……………. →   KCl    +  O2
  3. CH4 + ……   →    CO2   + H2O
  4. CuO + H2     →   Cu      +………

Câu 8. Trình bày tính chất hóa học của Oxi.Viết phương trình phản ứng minh họa

Câu 9 :Cho dòng khí CO dư đi qua ống chứa 1,6 g sắt (III) oxit nung nóng, thu được sắt và khí cacbonic.

a, Viết phương trình hoá học xảy ra.

b, Tính khối lượng sắt thu được .

c, Tính thể tích khí cacbonic ( đktc) tạo thành.

(Biết Fe= 56: H= 1: S=32: O =16: Cu= 64)

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM

I. TRẮC NGHIỆM:

Từ câu 1 – 6 mỗi câu chọn đúng   0,5đ

1C;     2C;    3B;     4C;     5aC;        5bC;

II. TỰ LUẬN:

Câu 1(2đ)

(1) Al   + H2SO4     → Al2(SO4  )3 + 3H2O                                                      

(2) 2KCl O3   →   2 KCl    + 3O2

CH4    + …  O2  →  CO2  + 2H2O                                                                  

CuO   + H2       →   Cu     +  H2O                                                                    

Mỗi PTHH viết đúng                                                                                     

Câu 2: (1,5đ)

- Tác dụng với kim loại          

     3Fe + 2O2 →  SO2                                                              

- Tác dụng với  phi kim loại                       

     S + O2 →  SO2

- Tác dụng với hợp chất                                          

    CH4     + O2  → CO2  + 2H2O                                                                       

Câu 3: (3,5đ)

a, Phương trình phản ứng :

  Fe2O3  + 3 CO2  → 2 Fe  + 3 CO2 ­↑

b, Số mol Fe2O3 là:

 Đề thi Học kì 2 Hóa 8 có đáp án | Tuyển tập 100 đề thi Hóa 8 năm 2019 hay nhất

Theo phương trình phản ứng:

nFe  = 2 nFe2O3  = 2 . 0,01 = 0,02 ( mol )

Khối lượng sắt thu được sau phản ứng là:

mFe  = n . M = 0,02 . 56 = 1,12 ( g )

c, Theo phương trình phản ứng:

nCO2  = 3 nFe2O3  = 3 . 0,01 = 0,03 ( mol )

Thể tích khí CO2 ( đktc) thu được là:

VCO2 = n . 22,4 = 0,03 . 22,4 = 0,672 ( l )

Số mol Fe = 0,2(mol)                         

Tham khảo các bài học khác