logo

Đề thi Học kì 2 Hóa 8 có đáp án - Đề 11

Đề thi Học kì 2 Hóa 8 có đáp án - Đề 11

ĐỀ BÀI

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (2 điểm):

Hãy chọn đáp án đúng trong các câu sau:

Câu 1. Trong các dãy chất sau đây, dãy chất nào làm quì tím chuyển màu xanh?

A.    KClO3, NaCl, FeSO4, MgCO3

B.    CaO, SO3, BaO, Na2O.  

C.    Ca(OH)2, KOH, NaOH, Ba(OH)2.

D.    HCl, HNO3, H2SO4, H3PO4.

Câu 2. Xét các chất: Na2O, KOH, MgSO4, Ba(OH)2, HNO3, HCl, Ca(HCO3)2.Số oxit; axit; bazơ, muối lần lượt là:

A. 1; 2; 2; 3.             B. 1; 2; 2; 2.             C. 2; 2; 1; 2.                 D. 2; 2; 2; 1

Câu 3. Nồng độ % của một dung dịch cho biết

A. Số gam chất tan có trong 100g nước.

B. Số gam chất tan có trong 1000ml dung dịch.

C. Số gam chất tan có trong 100ml nước.

D. Số gam chất tan có trong 100g dung dịch.

Câu 4. Biết độ tan của KCl ở 30oC là 37. Khối lượng nước bay hơi ở 30oC từ 200g dung dịch KCl 20% để được dung dịch bão hòa là:

A. 52 gam.                  B. 148 gam.                C. 48 gam               D. 152 gam 

B. PHẦN TỰ LUẬN (8 điểm):

Câu 5. Hoàn thành các phương trình hóa học sau và cho biết chúng thuộc loại phản ứng gì?:

            K   +   ?    →   KOH  +  H2

            Al  +   O2    →  ?

            FexOy  +  O2    → Fe2O3

            KMnO4      →  ? + MnO2  +  O2

Câu 6. Nêu phương pháp nhận biết các chất khí sau: Khí nitơ, hiđro, oxi, cacbon đioxit, và khí metan (CH4). Viết PTHH nếu có?

Câu 7. Cho 5,4 gam bột Nhôm tác dụng vừa đủ với 400ml dung dịch HCl

 a.Tính nồng độ mol/lít dung dịch HCl đã dùng?

 b.Lượng khí Hidro thu được ở trên cho qua bình đựng 32g CuO nung nóng thu được m gam chất rắn. Tính % khối lượng các chất trong m?

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (2,0 điểm)

Câu

1

2

3

4

Đáp án

C

B

D

A

Thang điểm

0,5

0,5

0,5

0,5

B. PHẦN TỰ LUẬN :(8,0điểm)

Câu

Nội dung

Điểm

 

Câu 1: 3đ

       2K   +  2H2O  →   2 KOH  +  H2     (Phản ứng thế)

       4Al  +   3O2    →  2Al2O3                (Phản ứng hóa hợp)

       4FexOy  +(3x- 2y) O2  →  2xFe2O3   (Phản ứng hóa hợp)

       2 KMnO4  →  K2MnO4  + MnO2  +  O2  (Phản ứng phân hủy)

(HS xác định sai mỗi phản ứng trừ 0,25đ)

0,75đ

0,75đ

0,75đ

0,75đ

 

Câu 2:

  2đ

-Dùng dung dịch nước vôi trong nhận ra khí CO2

PTHH: CO2  +  Ca(OH)2  → CaCO3  +  H2O

-Dùng tàn đóm đỏ nhận ra khí O2

PTHH:  C  +  O2  Đề thi Học kì 2 Hóa 8 có đáp án | Tuyển tập 100 đề thi Hóa 8 năm 2019 hay nhất CO2­

-Ba khí còn lại dẫn qua bột CuO nung nóng, khí làm đổi màu CuO thành đỏ gạch là khí H2

PTHH: CuO  +  H2O  Đề thi Học kì 2 Hóa 8 có đáp án | Tuyển tập 100 đề thi Hóa 8 năm 2019 hay nhất   Cu  +   H2O   

Hai khí còn lại đem đốt, khí cháy được là CH4, còn lại là Nitơ

PTHH:  CH4  +  2O2 Đề thi Học kì 2 Hóa 8 có đáp án | Tuyển tập 100 đề thi Hóa 8 năm 2019 hay nhất    CO2   +  2H2O

0,5đ

 

0,5đ

 

 

0,5đ

 

0,5đ

 

 

 

 

 

 

Câu 7:

  3đ

Đổi 400ml = 0,4l

a.      PTHH: 2Al  +  6HCl    →  2AlCl3  +  3H2  (1)

   Đề thi Học kì 2 Hóa 8 có đáp án | Tuyển tập 100 đề thi Hóa 8 năm 2019 hay nhất    

Theo PTHH (1)   nHCl  = 3nAl =3. 0,2 = 0,6(mol)

     →Đề thi Học kì 2 Hóa 8 có đáp án | Tuyển tập 100 đề thi Hóa 8 năm 2019 hay nhất    

b.      Theo PTHH (1)   nH2  = 3/2nAl = 3/2.0,2 = 0,3(mol)

Đề thi Học kì 2 Hóa 8 có đáp án | Tuyển tập 100 đề thi Hóa 8 năm 2019 hay nhất

PTHH:       CuO  +   H2  Đề thi Học kì 2 Hóa 8 có đáp án | Tuyển tập 100 đề thi Hóa 8 năm 2019 hay nhất Cu  +   H2O

Trước pư:    0,4       0,3(mol)

Khi pư:        0,3       0,3           0,3(mol)

Sau pư:        0,1         0            0,3(mol)

          →  mCuO dư = 0,1. 80 = 8(g)

               mCu = 0,3. 64 = 19,2(g)

Trong m có 8gCuO dư và 19,2g Cu

      → Đề thi Học kì 2 Hóa 8 có đáp án | Tuyển tập 100 đề thi Hóa 8 năm 2019 hay nhất      

(Học sinh làm theo cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa)

0,5đ

 

0,5đ

 

0,5đ

 

 

 

0,5đ

 

 

 

0,5đ

 

 

 

 

0,5đ

 

Tham khảo các bài học khác