logo

Đề thi Học kì 2 Hóa 8 có đáp án - Đề 13

Đề thi Học kì 2 Hóa 8 có đáp án - Đề 13

ĐỀ BÀI

I. TRẮC NGHIỆM (3 Đ)

Hãy khoanh tròn  một trong các chữ cái A,B,C,D..Trước phương án mà em cho là đúng.

Câu 1.  Hợp chất nào sau đây là Oxit.

A.NaCl                           B.NaOH                           C.Na2O                        D.NaNO3

Câu 2. Hợp chất nào sao đây là Ba zơ

A .K2O.                          B.KCl                              C.Ba(OH)2                              D.HCl

Câu 3. Muối nào sao đây là muối A xit.                      

A.CaCO3                         B.Ca(HCO3)2                     C. CaCl2                                     D.CaSO4

Câu 4. Ba zơ Nào sau đây tan được trong nước.

A.Fe(OH)3                                 B.Cu(OH)2                      C.NaOH                       D.Al(OH)3

Câu  5. Muối là hợp chất trong thành phần phân tử có:

 1. Nguyên tử Kim loại liên kết với nhóm Hiđrôxít (–OH).
 2. Nguyên tử Kim loại liên kết với nguyên tử Ôxi.
 3. Nguyên tử Kim loại liên kết với gốc Axít.
 4. Nguyên tử Kim loại liên kết với nguyên tử Clo.

Câu 6. Nồng độ % của dung dịch là:

 1. Số gam chất tan có trong 100g dung dịch.
 2. Số gam chất tan có trong 100g dung môi.
 3. Số gam chất tan có trong 1lít dung dịch.
 4. Số gam chất tan tan trong 100 gam dung môi để tạo thành dung dịch bão hoà.

II. TỰ LUẬN (7 Đ)

Câu 1: Hãy chọn chất thích hợp để lập các phương trình phản ứng hoá học sau:

 1. Mg +   …….…   →   MgCl  +   H2 ↑.
 2. Ca +    ……….…    Đề thi Học kì 2 Hóa 8 có đáp án | Tuyển tập 100 đề thi Hóa 8 năm 2019 hay nhất    CaO                                                             
 3. KMnO4     Đề thi Học kì 2 Hóa 8 có đáp án | Tuyển tập 100 đề thi Hóa 8 năm 2019 hay nhất  K2MnO4     +   MnO2    +    ………
 4. FeO +   ……….    Đề thi Học kì 2 Hóa 8 có đáp án | Tuyển tập 100 đề thi Hóa 8 năm 2019 hay nhất  Fe   +  H2O.

Câu 2: Đốt cháy Phốt Pho  theo sơ đồ:

           P   +   O2    → P2O5.

 1. Hãy lập phương trình phản ứng.
 2. Cần bao nhiêu lít O2 để đốt cháy hoàn toàn 15,5g P.
 3. Để tạo ra 28,4g P2O5 thì cần bao nhiêu lít không khí ( Biết Ô xi chiếm 1/5 thể tích không khí).

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM

I.TRẮC NGHIỆM:

Từ câu 1 – 6 mỗi câu chọn đúng       (0,5đ)

1C;    2C;    3B;     4C;     5aC;     5bC;

II.TỰ LUẬN:

Câu 1: ( 4 điểm ) Mỗi phương trình đúng được : 1điểm.

 1. Mg      +      2HCl    →   MgCl2      +     H2↑.
 2. Ca      +      O2    Đề thi Học kì 2 Hóa 8 có đáp án | Tuyển tập 100 đề thi Hóa 8 năm 2019 hay nhất   CaO                                 
 3. 2KMnO  Đề thi Học kì 2 Hóa 8 có đáp án | Tuyển tập 100 đề thi Hóa 8 năm 2019 hay nhất    K2MnO4      +      MnO2    +     O2               
 4. FeO          +        H2    Đề thi Học kì 2 Hóa 8 có đáp án | Tuyển tập 100 đề thi Hóa 8 năm 2019 hay nhất  Fe   +     H2O.

Câu 2: ( 3 điểm)

a/- Phương trình phản ứng:            

                   4 P     +   5O2        Đề thi Học kì 2 Hóa 8 có đáp án | Tuyển tập 100 đề thi Hóa 8 năm 2019 hay nhất   2 P2O5.                   ( 0,5  điểm)

b/- Số  mol của P:

Đề thi Học kì 2 Hóa 8 có đáp án | Tuyển tập 100 đề thi Hóa 8 năm 2019 hay nhất                                                           

- Theo PTPƯ:  Đề thi Học kì 2 Hóa 8 có đáp án | Tuyển tập 100 đề thi Hóa 8 năm 2019 hay nhất  ( 0,25 điểm)

- Thể tích của O2 cần dùng (ĐKTC) là:

VO2 = 0,625 x 22,4 = 14 (l).                                                         ( 0,5 điểm)

c/ - Số mol của P2O5 là:

      nP2O5 = 28,4/ 142 = 0,2    ( Mol)                                            ( 0,5 điểm)

Theo PTPƯ: nO2 = 5/2 nP2O5 = 5/2 x 0,2 = 0,5 (Mol)                     ( 0,5 điểm)

Thể tích của không khí cần dùng là:

                0,5 x 22,4 x 5 = 56 (l).                                        ( 0,5 điểm)

Tham khảo các bài học khác