logo

Để khởi tạo danh sách a là một danh sách rỗng ta viết

Câu hỏi :

Để khởi tạo danh sách a là một danh sách rỗng ta viết:

ĐÁP ÁN ĐÚNG: B
Giải thích:

Trong ngôn ngữ lập trình Python, danh sách (list) là một kiểu dữ liệu cho phép người dùng lưu trữ nhiều dạng dữ liệu khác nhau và có thể truy xuất được các phần tử ở bên trong thông qua vị trí của phần tử đó trong danh sách. Các dữ liệu trong danh sách không nhất thiết phải đồng nhất, chính đặc điểm này đã biến nó trở thành một trong những công cụ mạnh mẽ nhất của Python. Dữ liệu trong danh sách có thể chỉnh sửa và thay đổi được ngay cả sau khi đã tạo.

Để khởi tạo danh sách a là một danh sách rỗng ta viết

Để tạo dữ liệu danh sách trong Python, người dùng sẽ trực tiếp gán giá trị của các phần tử nằm bên trong dấu [] và cách nhau bởi dấu “,” với cú pháp [Phần tử 1, Phần tử 2, …]. Các phân tử trong danh sách có thể nhận bất kỳ dạng dữ liệu nào chẳng hạn như dữ liệu chuỗi và dữ liệu số, miễn sao Python có thể xử lý được. Người dùng có thể sử dụng nhiều dạng dữ liệu khác nhau cho mỗi phân tử trong cùng một danh sách. Bên cạnh đó người dùng có thể sử dụng một danh sách làm dữ liệu trong một danh sách khác, kiểu dữ liệu này được gọi là list trong list. 

Như vậy, để tạo một danh sách rỗng trong Python chúng ta sẽ sử dụng câu lệnh “[]”. Vậy đáp án B là câu trả lời chính xác nhất.

icon-date
Xuất bản : 29/12/2022 - Cập nhật : 30/06/2023