logo
ADVERTISEMENT

Để thêm phần tử vào cuối danh sách ta dùng hàm

Câu hỏi :

Để thêm phần tử vào cuối danh sách ta dùng hàm:                                           

 

                                            

 

ĐÁP ÁN ĐÚNG: A
Giải thích:

Các phần tử trong Python có thể được thêm vào một danh sách đã tạo bằng cách sử dụng câu lệnh append(). Câu lệnh append() sẽ chỉ nhận một giá trị duy nhất và thêm nó vào vị trí cuối của mảng danh sách. Để thêm nhiều phần tử dữ liệu bằng câu lệnh append() thì người dùng sẽ phải sử dụng tới các vòng lặp. Các bộ giá trị có thể được thêm vào danh sách thông qua cách sử dụng các phương pháp nối tiếp.

Để thêm nhiều giá trị vào cuối danh sách thì chúng ta sẽ sử dụng câu lệnh extend(). Câu lệnh này có chức năng nhận danh sách của tập hợp các giá trị và thêm chúng vào cuối danh sách đã tạo. Như vậy câu lệnh này sẽ cho phép người dùng thêm một tệp dữ liệu các phần tử khác vào trong danh sách. 

Để thêm phần tử vào cuối danh sách ta dùng hàm

Lưu ý rằng người dùng sẽ sử dụng dấu ngoặc vuông khi thêm dữ liệu bằng câu lệnh extend(). Khác với câu lệnh append khi nó nhận giá trị là một tệp dữ liệu hoặc một danh sách khác thì extend() sẽ thêm lần lượt các phân tử vào danh sách chứ không phải là một phần tử con duy nhất. Như vậy người dùng thậm chí có thể thêm một danh sách dữ liệu khác vào danh sách đã tạo thông qua câu lệnh này.

ADVERTISEMENT