logo
ADVERTISEMENT

Cơ sở làm phát sinh những quan hệ xā hội trên lĩnh vực chính trị, đạo đức, pháp luật là

Câu hỏi :

Cơ sở làm phát sinh những quan hệ xā hội trên lĩnh vực chính trị, đạo đức, pháp luật…. là

ĐÁP ÁN ĐÚNG: A
Giải thích:
Những quan hệ sản xuất vật chất của xã hội.

Cơ sở làm phát sinh những quan hệ xā hội trên lĩnh vực chính trị, đạo đức, pháp luật…. là những quan hệ sản xuất vật chất của xã hội. Những quan hệ này được hình thành từ tương tác xã hội, nó không xảy ra ngẫu nhiên mà có mục đích và có hoạch định. Những tương tác này đòi hỏi phải cần có xu hướng lặp lại, phải mang tính ổn định và tạo lập ra một mô hình tương tác. 

ADVERTISEMENT