logo

Theo quan điểm của triết học Mác - Lênin, nguyên nhân khách quan của đấu tranh giai cấp là

Câu hỏi :

Theo quan điểm của triết học Mác - Lênin, nguyên nhân khách quan của đấu tranh giai cấp là:

ĐÁP ÁN ĐÚNG: D
Giải thích:
Quan điểm của C. Mác về đấu tranh giai cấp

Theo quan điểm của C. Mác, đấu tranh giai cấp cuối cùng sẽ dẫn đến cách mạng xã hội, cách mạng chỉ có thể nổ ra trên cơ sở lực lượng sản xuất phát triển đến mức lấy mâu thuẫn cốt lõi là quan hệ sản xuất cũ và những mâu thuẫn này không giải quyết được. 

Thuộc về xã hội. C. Mác gọi đây là "tiền đề thực tiễn tuyệt đối cần thiết, vì nếu không có nó thì sự nghèo khó sẽ trở thành phổ biến; và trong tình trạng cực kỳ thiếu thốn thì nó sẽ bắt đầu lại từ đầu. Đấu tranh cho những nhu cầu thiết yếu thì nhất định người ta sẽ trở lại với tình trạng thấp hèn như xưa."

icon-date
Xuất bản : 06/01/2023 - Cập nhật : 06/01/2023