logo
ADVERTISEMENT

...là cơ sở của sự tổn tại và phát triển của xã, hội loài người, và xét đến cùng quyết định toàn bộ sự vận động, phát triển của đòi sống xã hội

Câu hỏi :

Điền từ còn thiếu vào chỗ trống (...) trong câu sau:... là cơ sở của sự tổn tại và phát triển của xã, hội loài người, và xét đến cùng quyết định toàn bộ sự vận động, phát triển của đòi sống xã hội.

ĐÁP ÁN ĐÚNG: D
Giải thích:
Sản xuất vật chất là cơ sở của sự tổn tại và phát triển của xã hội loài người.

Sản xuất vật chất là cơ sở của sự tổn tại và phát triển của xã hội loài người, và xét đến cùng quyết định toàn bộ sự vận động, phát triển của đòi sống xã hội. Trong sản xuất, người lao động đóng vai trò chủ đạo, quá trình sản xuất tác động vào đối tượng lao động để tạo của cải vật chất, đồng thời công cụ lao động cũng do chính họ sáng tạo ra. 

ADVERTISEMENT