logo
ADVERTISEMENT

Hạt nhân lý luận của chủ nghĩa duy vật lịch sử là

Câu hỏi :

Hạt nhân lý luận của chủ nghĩa duy vật lịch sử là:

ĐÁP ÁN ĐÚNG: C
Giải thích:
Lý luận về hình thái kinh tế - xã hội.

Hạt nhân lý luận của chủ nghĩa duy vật lịch sử là lý luận về hình thái kinh tế - xã hội. Các bộ phận hợp thành của hình thái kinh tế - xã hội là một hệ thống hoàn chỉnh và phức tạp, hình thái kinh tế - xã hội bao gồm những mặt cơ bản nhất là lực lượng sản xuất, quan hệ sản xuất và kiến trúc thượng tầng. Mỗi mặt của hình thái kinh tế - xã hội vừa tồn tại độc lập, tác động qua lại và thống nhất với nhau.

ADVERTISEMENT