logo
ADVERTISEMENT

Biểu hiện khái quát nhất của vận động xã hội là gì?

Câu hỏi :

Biểu hiện khái quát nhất của vận động xã hội là gì?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: D
Giải thích:

Biểu hiện khái quát nhất của vận động xã hội là vận động của các hình thái kinh tế xã hội

ADVERTISEMENT