logo
ADVERTISEMENT

Chi tảo Acetabularia thuộc nhóm tảo đơn bào có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Tế bào của Acetabularia có hình dạng như một cái cây gồm 3 phần

Dựa vào thông tin dưới đây để trả lời các câu hỏi

Chi tảo Acetabularia thuộc nhóm tảo đơn bào có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Tế bào của Acetabularia có hình dạng như một cái cây gồm 3 phần: phần gốc (rễ) chứa nhân tế bào, phần thân và phần tán. Chiều dài của tảo có thể đạt đến 10 cm. Các loài tảo khác nhau chủ yếu ở phần tán.

Hammerling đã tiến hành thí nghiệm dùng kĩ thuật cắt và ghép trên 2 loài tảo. Loài Acetabularia mediterranea có phần tán hình đĩa và loài Acetabularia crenulata có phần tán hình cánh hoa.

Thí nghiệm 1: Loại bỏ phần tán của tế bào ở hai loài tảo, ghép chéo phần thân của loài này với phần gốc của loài kia tạo tế bào ghép. Cho tế bào ghép hình thành phần tán mới tạo dạng tế bào ghép hoàn chỉnh1. Hình dạng tán của tế bào ghép hoàn chỉnh 1 được mô tả trong hình A.

Thí nghiệm 2: Cắt bỏ phần tán của hai tế bào ghép hoàn chỉnh 1 (ở thí nghiệm 1) và tạo điều kiện để tế bào bị cắt hình thành phần tán mới tạo tế bào ghép hoàn chỉnh 2. Hình dạng tán của tế bào ghép hoàn chỉnh 2 được mô tả trong hình B.

Chi tảo Acetabularia thuộc nhóm tảo đơn bào có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Tế bào của Acetabularia có hình dạng như một cái cây gồm 3 phần

1. Khi nói về tế bào ghép hoàn chỉnh 1, nhận xét nào sau đây đúng?

A. Mỗi tế bào ghép đều có bộ nhiễm sắc thể của hai loài.

B. Hình dạng tán của tế bào ghép do nhân quy định.

C. Phần thân có ảnh hưởng đến hình dạng tán của tế bào.

D. Phần gốc của tế bào ghép do phần thân quy định.

Trả lời: Chọn đáp án C.

Khi nói về tế bào ghép hoàn chỉnh 1, ta thấy hình dạng phần tán trùng khớp với phần thân nên phần thân có ảnh hưởng đến hình dạng tán tế bào.


2. Hình dạng tán của tế bào ghép hoàn chỉnh 2 do thành phần nào sau đây quy định?

A. Nhiễm sắc thể trong nhân. 

B. Các tế bào trong phần thân.

C. Nhiễm sắc thể trong phần thân. 

D. Tế bào chất trong phần tán.

Trả lời: Chọn đáp án A.

Hình dạng phần tán tế bào ghép hoàn chỉnh 2 do phần gốc quy định, cụ thể là NST trong nhân.


3. Khi nói về kết quả thí nghiệm 1 và thí nghiệm 2, nhận định nào sau đây đúng?

A. Tế bào chất không liên quan đến hình dạng tán trong các tế bào ghép.

B. Nhân từ phần gốc di chuyển lên phần thân quy định hình dạng tán.

C. Nhân quy định các phân tử sinh học ảnh hưởng đến hình dạng tán.

D. Tế bào chất của hai loài chứa các loại protein giống nhau.

Trả lời: Chọn đáp án C

Khi nói về kết quả thí nghiệm 1 và 2, nhận định đúng là: Nhân quy định các phân tử sinh học ảnh hưởng đến hình dạng tán.

ADVERTISEMENT