logo

Cuộc cách mạng khoa học-kĩ thuật (CMKH - KT) ngày nay đã phát triển qua hai giai đoạn: giai đoạn đầu từ những năm 40 đến nửa đầu những năm 70 của thế kỷ XX

Dựa vào thông tin dưới đây để trả lời các câu hỏi

Cuộc cách mạng khoa học-kĩ thuật (CMKH - KT) ngày nay đã phát triển qua hai giai đoạn: giai đoạn đầu từ những năm 40 đến nửa đầu những năm 70 của thế kỷ XX; giai đoạn thứ hai từ sau cuộc khủng hoảng năng lượng năm 1973 đến nay. Trong giai đoạn sau, cuộc cách mạng chủ yếu diễn ra về công nghệ với sự ra đời của thế hệ máy tính điện tử mới, về vật liệu mới, về những dạng năng lượng mới và công nghệ sinh học, phát triển tin học. Cuộc cách mạng công nghệ trở thành cốt lõi của CMKH - KT nên giai đoạn thứ hai đã được gọi là cách mạng khoa học - công nghệ.

Cũng như cách mạng công nghiệp thế kỷ XVIII - XIX, cuộc CMKH - KT ngày nay diễn ra là do những đòi hỏi của cuộc sống, của sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu vật chất và tinh thần ngày càng cao của con người, nhất là trong tình hình bùng nổ dân số thế giới và sự vơi cạn nghiêm trọng các nguồn tài nguyên thiên nhiên,
đặc biệt từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai.

Đặc điểm lớn nhất của cuộc CMKH - KT ngày nay là khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp. Khác với cuộc cách mạng công nghiệp thế kỷ XVIII - XIX, trong cuộc CMKH - KT hiện đại, mọi phát minh kĩ thuật đều bắt nguồn từ nghiên cứu khoa học. Khoa học gắn liền với kĩ thuật, khoa học đi trước mở đường cho kĩ thuật. Đến lượt mình, kĩ thuật lại đi trước mở đường cho sản xuất. Khoa học đã tham gia trực tiếp vào sản xuất, đã trở thành nguồn gốc chính của những tiến bộ kĩ thuật và công nghệ.

(Lịch sử 12, NXB Giáo Dục, Hà Nội)


1. Cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật hiện đại được bắt đầu vào thời gian nào?

A. Từ những năm 40 của thế kỷ XX. 

B. Từ những năm 70 của thế kỷ XX.

C. Sau cuộc khủng hoảng năng lượng (1973). 

D. Sau khi Chiến tranh lạnh chấm dứt (1989).

Trả lời: Chọn đáp án B.

Cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật hiện đại được bắt đầu vào những năm 70 của thế kỷ XX.


2. Cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật có nguồn gốc từ đâu?

A. Từ cuộc cách mạng công nghiệp thế kỉ XVIII-XIX.

B. Từ cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai.

C. Từ cuộc khủng hoảng năng lượng (1973).

D. Từ những đòi hỏi của cuộc sống, của sản xuất.

Trả lời: Chọn đáp án D.

Cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật có nguồn gốc từ “những đòi hỏi của cuộc sống, của sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu vật chất và tinh thần ngày càng cao của con người”.


3. Đặc điểm quan trọng nhất của cuộc cách mạng khoa học - công nghệ ngày nay là gì?

A. Mọi phát minh kĩ thuật đều bắt nguồn từ nghiên cứu khoa học.

B. Khoa học là lực lượng sản xuất trực tiếp.

C. Kĩ thuật đi trước mở đường cho nghiên cứu khoa học.

D. Sự bùng nổ của công nghệ thông tin.

Trả lời: Chọn đáp án B.

Dựa vào đoạn văn bản: “Đặc điểm lớn nhất của cuộc CMKH - KT ngày nay là khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp.”

icon-date
Xuất bản : 11/02/2023 - Cập nhật : 11/02/2023