logo
ADVERTISEMENT

Nước Javen là dung dịch chứa hỗn hợp muối NaCl và NaClO (natri hipoclorit). Muối NaClO có tính oxy hóa mạnh

Nước Javen là dung dịch chứa hỗn hợp muối NaCl và NaClO (natri hipoclorit). Muối NaClO có tính oxy hóa mạnh, do vậy nước Javen có khả năng tẩy màu và sát trùng, được dùng để tẩy trắng vải, sợi, giấy... Để phân tích hàm lượng hipoclorit trong nước Javen, sinh viên thực hiện theo quy trình sau: 

Pha loãng 5,00 ml dung dịch Javen với nước được 100 ml dung dịch A. Lấy 10,00 ml dung dịch A cho vào bình tam giác, sau đó thêm 10,00 ml dung dịch axit axetic 20%, lắc đều được dung dịch B. Thêm tiếp 10,00 ml dung dịch KI 2,0 M (dung dịch chỉ chứa KI, không có lẫn chất nào khác) vào dung dịch B, lắc đều được dung dịch C. Để phản ứng hoàn toàn lượng iod trong dung dịch C cần 15,00 ml dung dịch Na2S2O3 0,1 M. Biết các phản ứng xảy ra như sau:

ClO + 2I + 2H+ → I2 + Cl + H2O (1)

I2 + 2S2O32– → 2I + S4O62– (2)


1. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Nếu thêm nhiều hơn 10,00 ml dung dịch KI 2,0M vào dung dịch B, kết quả phân tích hàm lượng NaClO cao hơn thực tế.

B. Nếu thêm nhiều hơn 10,00 ml dung dịch KI 2,0M vào dung dịch B, kết quả phân tích hàm lượng NaClO thấp hơn thực tế.

C. Nếu thêm ít hơn 10,00 ml dung dịch KI 2,0M vào dung dịch B, kết quả phân tích hàm lượng NaClO nhiều hơn thực tế.

D. Nếu thêm nhiều hơn 10,00 ml dung dịch KI 2,0M vào dung dịch B, kết quả phân tích hàm lượng NaClO không thay đổi.

Trả lời: Chọn đáp án D

nNa2S2O3  = 1,5.10-3 mol → nI2 trong dd C = 0,75.10-3 mol → nI- = 1,5.10-3 mol

Lại có nKI = 20.10-3 mol → I- dư sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn

→ Nếu thêm nhiều hơn 10,00 ml dung dịch KI 2,0M vào dung dịch B, kết quả phân tích hàm lượng NaClO không thay đổi.

(Nếu thêm ít hơn 1,5.10-3 mol KI, khi đó ClO sẽ dư, kết quả phân tích nhỏ hơn thực tế → C sai)


2. Cho các dung dịch sau:


(1) dung dịch HNO3 4M; 


(2) dung dịch H2SO4 10M; 


(3) dung dịch HCl 2M;


(4) dung dịch HCl/HClO.


Số dung dịch có thể thay thế dung dịch acit acetic ở trên là

A. 1. 

B. 2. 

C. 3. 

D. 4.

Trả lời: Chọn đáp án A

Dung dịch được chọn không phải ảnh hưởng đến kết quả phân tích (không phản ứng với chất phân tích và chất dùng để phân tích – Chất chuẩn)

(1),(2) dung dịch HNO3 4M, dung dịch H2SO4 10M là những chất có tính oxi hóa mạnh sẽ oxi hóa Ilàm ảnh hưởng đến kết quả phân tích.

(3) Thỏa mãn

(4) HClO khi thêm vào dung dịch sẽ làm nồng độ ClO- cao hơn thực tế dẫn đến kết quả chuẩn độ sai.


3. Nồng độ CM (M) của NaClO trong nước Javen ở trên là

A. 1,5. 

B. 0,5. 

C. 0,75. 

D. 1,0.

Trả lời: Chọn đáp án A

nClO- = 0,75.10-3 mol có trong 10,00 ml dung dịch A

→ Trong 100 ml dung dịch A: nClO- = 7,5.10-3 mol tương ứng với 5,00 ml nước Javen

→ CM của NaClO trong nước Javen = 7,5/5 =1,5M

ADVERTISEMENT