logo
ADVERTISEMENT

Cách quy đồng phân số

Câu trả lời chính xác nhất: Quy đồng mẫu các phân số là biến đổi các phân số về dạng mới sao cho các phân số mới này có mẫu giống nhau. Cách quy đồng mẫu số các phân số:

- Bước 1: Tìm BCNN của các mẫu số. Khi đó, ta chọn BCNN này làm mẫu số chung;

- Bước 2: Tìm thừa số phụ của mỗi mẫu số (bằng cách chia mẫu số chung cho từng mẫu số riêng); 

Bước 3: Nhân tử số và mẫu số của mỗi phân số với thừa số phụ tương ứng.

Để giúp các bạn có thể hiểu hơn về câu hỏi Cách quy đồng mẫu số các phân số và một số kiến thức liên quan tới quy đồng phân số, Toploigiai đã mang tới bài mở rộng kiến thức sau, mời các bạn cùng tham khảo.


1. Khái niệm phân số là gì?

Cách quy đồng phân số

Phân số là gì? Phân số chính là sự biểu diễn của hai số hữu tỉ dưới dạng tỉ lệ của hai số nguyên, trong đó số nguyên ở trên được gọi là tử số, còn số nguyên ở dưới được gọi là mẫu số. Điều kiện bắt buộc là mẫu số phải khác số 0.

Một phân số sẽ được ký hiệu là a/b trong đó ta có: a là tử số, b là mẫu số và a, b là số nguyên với b khác số 0.

Trong phân số a/b thì a sẽ là số chia và b là số bị chia. Phân số a/b là phép chia của a : b

Ví dụ minh họa phân số là gì?

⅓ : một phần ba

⅚ ∶ năm phần sáu

¾ : ba phần tư

½ : một phần hai

Mở rộng khái niệm phân số ta có: thương của phép chia số tự nhiên này cho số tự nhiên (khác 0) đều có thể viết thành một phân số, tử số là số bị chia còn mẫu số là số chia.

Ví dụ như : 9:2 = 9⁄2; 7:2 = 7⁄2; 5:7 = 5⁄7

>>> Tham khảo: Cách quy đồng mẫu số các phân số


2. Cách quy đồng mẫu số các phân số

Quy đồng mẫu các phân số là biến đổi các phân số về dạng mới sao cho các phân số mới này có mẫu giống nhau.

Cách quy đồng mẫu các phân số:

- Bước 1: Tìm BCNN của các mẫu số. Khi đó, ta chọn BCNN này làm mẫu số chung.

- Bước 2: Tìm thừa số phụ của mỗi mẫu số (bằng cách chia mẫu số chung cho từng mẫu số riêng).

- Bước 3: Nhân tử số và mẫu số của mỗi phân số với thừa số phụ tương ứng.


3. Một số loại quy đồng mẫu số các phân số

a. Quy đồng mẫu số hai phân số

Khi quy đồng mẫu số hai phân số có thể làm như sau:

Lấy tử số và mẫu số của phân số thứ nhất nhân với mẫu số của phân số thứ hai.

Lấy tử số và mẫu số của phân số thứ hai nhân với mẫu số của phân số thứ nhất.

Nếu mẫu số của phân số thứ hai mà chia hết cho mẫu số của phân số thứ nhất thì ta có thể quy đồng mẫu số hai phân số như sau:

- Lấy mẫu số chung là mẫu số của phân số thứ hai.

- Tìm thừa số phụ bằng cách lấy mẫu số thứ hai cho cho mẫu số thứ nhất.

- Nhân cả tử số và mẫu số của phân số thứ nhất với thừa số phụ tương ứng.

- Giữ nguyên phân số thứ hai

b. Quy đồng mẫu số nhiều phân số

Quy đồng mẫu số của nhiều phân số là biến đổi những phân số đó lần lượt thành những phân số bằng chúng nhưng có cùng mẫu số.

>>> Tham khảo: Cách đổi phân số ra số thập phân nhanh nhất


4. Bài tập củng cố kiến thức về Quy đồng mẫu số các phân số

Cách quy đồng phân số

Bài 1:

a) Viết các phân số lần lươt bằng  7/ 9 và 5/12 và có mẫu số chung là 36.

b) Hãy viết 4/7 và 3 thành hai phân số đều có mẫu số là 7 ; là 14.

c) Hãy viết 8 và 8/ 11 thành hai phân số đều có mẫu số là 11 ; là 22.

Bài giải:

Cách quy đồng phân số

Bài 2. Quy đồng mẫu số các phân số sau (theo mẫu)

Cách quy đồng phân số
Cách quy đồng phân số

Giải: a) Ta có 1/3 = (1x4x5)/(3x4x5) = 20/60; 

1/4 = (1x3x5)/(4x3x5) = 15/60; 

4/5 = (4x3x4)/(5x3x4) = 48/60.

Vậy QĐMS các phân số: 1/3; 1/4 và 4/5 được 20/60; 15/60; 48/60.

b) Ta có: 1/2 = (1x4x5)/(2x4x5) = 20/40; 

2/5 =(2x2x4)/(5x2x4) = 16/40; 

3/4 =(3x2x5)/(4x2x5) = 30/40.

Vậy, QĐMS các phân số: 1/2; 2/5 và 3/4 được: 20/40; 16/40; 30/40

Bài 3: Quy đồng các phân số :

Cách quy đồng phân số

Phương pháp giải

Khi quy đồng mẫu số hai phân số, trong đó mẫu số của một trong hai phân số là mẫu số chung ta làm như sau:

- Xác định mẫu số chung.

- Tìm thương của mẫu số chung và mẫu số của phân số kia.

- Lấy thương tìm được nhân với tử số và mẫu số của phân số kia. Giữ nguyên phân số có mẫu số là mẫu số chung.

Lời giải:

Cách quy đồng phân số

Nói thêm: Khi quy đồng mẫu số hai phân số của phân số này chia hết cho mẫu của phân sso kia, ta có thể làm như sau:

- Lấy mẫu số lớn làm mẫu số chung (MSC).

- Tìm thương của MSC và mẫu của phân số kia.

- Lấy thương đó nhân với tử số và mẫu số của phân số kia.

-------------------------------

Trên đây Toploigiai đã mang tới cho các bạn câu trả lời chính xác nhất cho câu hỏi Cách quy đồng phân số. Hi vọng cùng với một số kiến thức mở rộng và bài tập luyện tập về Quy đồng mẫu số các phân số mà chúng tôi mang tới sẽ giúp các bạn học tập tốt hơn. Mời các bạn đến với câu hỏi tiếp theo.

ADVERTISEMENT