logo
ADVERTISEMENT

Tổng của hai số bằng 135 tìm hai số đó biết rằng số thứ nhất gấp rưỡi số thứ hai?

Hẳn các bậc phụ huynh đã tìm ra đáp án của câu hỏi Tổng của hai số bằng 135 tìm hai số đó biết rằng số thứ nhất gấp rưỡi số thứ hai? nhưng để các con hiểu chúng ta cần nắm được những kiến thức cơ bản và phương pháp giải bài toán như sau:

* Hướng dẫn giải:

Vì số thứ nhất gấp rưỡi số thứ hai nên số thứ nhất sẽ là 3 phần, số thứ hai sẽ là 2 phần.

- Bài toán được giải theo các bước sau:

Bước 1: Tìm tổng hai số

Bước 2: Áp dụng dạng toán tìm hai số khi biết tổng và tỉ thực hiện giải toán

- Tìm tổng số phần bằng nhau

- Tìm số lớn và số bé

* Lời giải:

Tổng số phần bằng nhau là 

3 + 2 = 5 (phần)

Số thứ nhất là:

135 : 5 x 3 = 81

Số thứ hai là:

135 - 81 = 54

Đáp số: Số thứ nhất: 81

Số thứ hai: 54

=> Giải tóm tắt: 

Số thứ nhất là: 135:(3+2)x3=81

Số thứ hai là: 135-81=54


Kiến thức tham khảo về dạng toán tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó


1. Dạng toán hiệu – tỉ cơ bản

Ví dụ: Tuổi Mẹ hơn tuổi An là 20 tuổi. tuổi mẹ bằng 7/2 tuổi An. Hỏi mỗi người bao nhiêu tuổi ?

Lời giải:

Theo đề bài ta có sơ đồ :

Tổng của hai số bằng 135 tìm hai số đó biết rằng số thứ nhất gấp rưỡi số thứ hai

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là : 7 – 2 = 5 (phần)

Số tuổi của An là : (20 : 5) x 2 = 8 (tuổi)

Số tuổi của mẹ An là : 8 + 20 = 28 (tuổi)

Đáp số : An: 8 tuổi; Mẹ: 28 tuổi


2. Dạng toán hiệu (ẩn) – tỉ

Dạng toán này đề bài không cho biết hiệu ngay, do đó chúng ta phải tìm cách tìm hiệu trước rồi mới đi tìm hiệu số phần bằng nhau và từ đó tìm được hai số.

Ví dụ. Hình chữ nhật có chiều dài bằng 3/2 chiều rộng. Nếu tăng chiều rộng thêm 20 m thì hình chữ nhật trở thành hình vuông. Tính diện tích của hình chữ nhật?

Lời giải.

Vì chiều dài bằng 3/2 chiều rộng, nên nếu coi chiều rộng là 2 phần đoạn thẳng thì chiều dài là 3 phần. Theo đề bài ta có sơ đồ:

Tổng của hai số bằng 135 tìm hai số đó biết rằng số thứ nhất gấp rưỡi số thứ hai

Nếu tăng chiều rộng thêm 20 m thì hình chữ nhật trở thành hình vuông, tức là khi đó chiều rộng sẽ dài bằng chiều dài. Hay nói cách khác, hiệu chiều dài và chiều rộng là 20 m.

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là: 3 – 2 = 1 (phần)

Chiều dài của hình chữ nhật là: 20 x 3 = 60 (m)

Chiều rộng của hình chữ nhật là: 20 x 2 = 40 (m)

Diện tích của hình chữ nhật là: 60 x 40 = 2 400 (m2)

Đáp số: 2 400 m2


3. Dạng toán hiệu - tỉ (ẩn)

Cho biết hiệu của hai thành phần, ẩn tỉ. Yêu cầu tìm từng thành phần

Ví dụ: Tìm hai số có hiệu bằng 516, biết rằng nếu lấy số thứ nhất chia cho số thứ hai thì được thương bằng 7.

Bài giải:

Hiệu số phần bằng nhau là:

7 - 1 = 6 (phần)

Giá trị 1 phần bằng nhau là:

516 : 6 = 86

Số thứ nhất là: 86

Số thứ hai là: 

516 + 86 = 602


4. Dạng ẩn mối liên hệ

Cho các dữ liệu liên quan sau đó tìm hiệu và từng thành phần

Ví dụ: Bình và An có hai thửa ruộng. Tổng diện tích hai thửa ruộng đó bằng 930, nếu chuyển 1/6 diện tích ruộng của bình sang cho An thì diện tích hai thửa ruộng bằng nhau. Tính diện tích mỗi thửa ruộng bằng mét vuông?

Bài giải: 

Hiệu số phần bằng nhau là:

6 - 1 = 5 phần

Giá trị của một phần bằng nhau là:

930 : 5 = 116 (m2)

Thửa ruộng thứ nhất là: 116

Thửa ruộng thứ hai là: 580

----------------------------------

Trên đây Toploigiai đã cùng các bạn trả lời câu hỏi Tổng của hai số bằng 135 tìm hai số đó biết rằng số thứ nhất gấp rưỡi số thứ hai? Chúng tôi hi vọng các bạn đã có kiến thức hữu ích khi đọc bài viết này, chúc các bạn học tốt.

ADVERTISEMENT