logo
ADVERTISEMENT

Cách nào không dùng để biểu diễn xâu kí tự:

Câu hỏi :

Cách nào không dùng để biểu diễn xâu kí tự:

ĐÁP ÁN ĐÚNG: D
Giải thích:

Đáp án đúng là D. Ghi như bình thường không có gì đặc biệt không phải là cách để biểu diễn xâu kí tự trong hầu hết các ngôn ngữ lập trình. Các cách để biểu diễn xâu kí tự là đặt xâu trong cặp dấu nháy đơn (' '), đặt xâu trong cặp dấu nháy kép (" "), hoặc đặt xâu trong ba cặp dấu nháy kép (""" """).

ADVERTISEMENT