logo
ADVERTISEMENT

Sau khi thực hiện đoạn lệnh sau biến s1 sẽ cho giá trị là bao nhiêu? s = “abcdefghi” k = len(s)//2; s1 = “”;

Câu hỏi :

Sau khi thực hiện đoạn lệnh sau biến s1 sẽ cho giá trị là bao nhiêu?

s = “abcdefghi”

k = len(s)//2;

s1 = “”;

for i in range(k):

s1 = s1+s[i]

ĐÁP ÁN ĐÚNG: D
Giải thích:

Sau khi thực hiện đoạn lệnh đó, biến s1 sẽ có giá trị là "abcd".

Giải thích:

Đầu tiên, biến s được gán giá trị "abcdefghi".

Sau đó, biến k được tính bằng phép chia lấy phần nguyên của độ dài của xâu s chia cho 2. Trong trường hợp này, len(s) bằng 9, nên k được tính bằng 4.

Biến s1 được khởi tạo với giá trị rỗng ("").

Trong vòng lặp for, biến i sẽ duyệt qua các giá trị từ 0 đến k-1 (tức là từ 0 đến 3). Mỗi lần lặp, xâu con gồm ký tự thứ i của xâu s được thêm vào xâu s1.

Do đó, sau khi vòng lặp kết thúc, biến s1 sẽ có giá trị là "abcd".

Vì vậy, đáp án là D. "abcd".

ADVERTISEMENT