logo
ADVERTISEMENT

Đoạn lệnh sau thực hiện công việc gì? s = “abcdefghi” k = len(s)//2; s1 = “”; for i in range(k):

Câu hỏi :

Đoạn lệnh sau thực hiện công việc gì?
s = “abcdefghi”
k = len(s)//2;
s1 = “”;
for i in range(k):
s1 = s1+s[i]

ĐÁP ÁN ĐÚNG: B
Giải thích:

Đoạn lệnh trên thực hiện tạo một xâu con s1 từ xâu ban đầu s. Xâu con này bao gồm các ký tự từ đầu xâu đến phần tử ở vị trí giữa xâu (nửa đầu xâu).

Vì vậy, đáp án là B. Tạo xâu s1 gồm các kí tự từ đầu xâu đến nửa xâu.

Cụ thể, sau khi thực hiện đoạn lệnh, biến s1 sẽ chứa các ký tự "abcde", do vòng lặp được thực hiện k lần với k bằng độ dài xâu s chia 2 lấy phần nguyên (trong trường hợp này, k bằng 4). Vòng lặp sẽ lấy các ký tự ở vị trí từ 0 đến k-1 (tức là từ 0 đến 3) của xâu s, và thêm chúng vào xâu s1.

ADVERTISEMENT