logo
ADVERTISEMENT

Lệnh s1 in s2 có ý nghĩa gì?

Câu hỏi :

Lệnh s1 in s2 có ý nghĩa gì?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: C
Giải thích:

Lệnh s1 in s2 được sử dụng để kiểm tra xem xâu s1 có là một xâu con của xâu s2 hay không. Xâu con là một xâu kí tự được lấy từ xâu ban đầu bằng cách loại bỏ một số kí tự ở đầu hoặc cuối. Ví dụ, nếu s2 là xâu "Hello, World!", thì các xâu con của nó có thể là "Hello", "World", "llo, W", "!",... Nếu s1 là một xâu con của s2, lệnh s1 in s2 sẽ trả về giá trị True, ngược lại nếu s1 không là một xâu con của s2, lệnh sẽ trả về giá trị False.

Trong ví dụ đầu tiên, xâu "lo" là một xâu con của "Hello, World!", nên kết quả trả về là True. Trong ví dụ thứ hai, xâu "abc" không phải là một xâu con của "Hello, World!", nên kết quả trả về là False.

ADVERTISEMENT