logo
ADVERTISEMENT

Bảng chữ cái gồm các thành phần nào sau đây?

Câu hỏi :

Bảng chữ cái gồm các thành phần nào sau đây?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: D
Giải thích:
Bảng chữ cái gồm các thành phần: Chữ cái, chữ số và kí tự đặc biệt

Bảng chữ cái là tập hợp các kí tự được dùng để viết chương trình. Không được phép dùng bất kì kí tự nào ngoài các kí tự quy định trong bảng chữ cái. Trong pascal bảng chữ cái bao gồm:

- Chữ cái thường: 26 chữ (a, b, c, ..., z)

- Chữ cái in hoa: 26 chữ (A, B, C, ..., Z)

- Chữ số thập phân: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

- Các kí tự đặc biệt: @*&₫# 

ADVERTISEMENT