logo
ADVERTISEMENT

By adopting a few simple techniques, parents who read to their children can considerably increase their children’s language

Read the passage carefully:

By adopting a few simple techniques, parents who read to their children can considerably increase their children’s language development. It is surprising, but true. How parents talk to their children makes a big difference in the children’s language development. If a parent encourages the child to actively respond to what the parent is reading, the child’s language skills increase.

A study was done with two or three-year-old children and their parents. Half of the thirty children participants were in the experimental study; the other half acted as the control group. In the experimental group, the parents were given a two-hour training session in which they were taught to ask open-ended questions rather than yes-no questions. For example, the parent should ask, “What is the doggy doing?” rather than, "Is the doggy running away?"

Experimental parents were also instructed how to expand on their children’s answer, how to suggest alternative possibilities, and how to praise correct answers. At the beginning of the study, the children did not differ on levels of language development, but at the end of one month, the children in the experimental group were 5.5 months ahead of the control group on a test of verbal expression and vocabulary. Nine months later, the children in the experimental group still showed an advance of 6 months over the children in the control group. 

1. Parents can give great help to their children’s language development by ___ them. (Các bậc cha mẹ có thể giúp cho con trẻ của mình phát triển khả năng ngôn ngữ bằng cách ____ chúng.)

A. responding to. 

B. reading to. 

C. adopting. 

D. experimenting.

Lấy thông tin trong bài: “By adopting a few simple techniques, parents who read to their children can considerably increase their children’s language development.”

Tạm dịch: Bằng cách áp dụng một vài kĩ thuật đơn giản, các bậc cha mẹ, những người đọc sách cho con nghe, có thể tăng tốc độ phát triển khả năng ngôn ngữ của con mình đáng kể. → việc đọc sách cho con có thể giúp tăng khả năng ngôn ngữ của con trẻ.

2. What does the word “they” in the second paragraph refer to? (Từ “they” ở đoạn hai nói tới cái gì?)

A. Participants. 

B. Children. 

C. Questions. 

D. Parents.

Lấy thông tin trong bài: “In the experimental group, the parents were given a two-hour training session in which they were taught to ask open-ended questions…”

Tạm dịch: Ở nhóm thực nghiệm, các phụ huynh được cung cấp các buổi đào tạo dài hai tiếng, ở đó họ được dạy để đặt các câu hỏi theo hướng gợi mở…” → “they” được dùng để nói đến các bậc phụ huynh.

3. During the training session, experimental parents were taught to ____. (Trong các buổi đào tạo, phụ huynh nhóm thực nghiệm được dạy để____)

A. use yes-no questions. 

B. study many experiments.

C. ask open-ended questions. 

D. give correct answers.

Lấy thông tin trong bài: “In the experimental group, the parents were given a two-hour training session in which they were taught to ask open-ended questions… ”

Tạm dịch: Ở nhóm thực nghiệm, các phụ huynh được cung cấp các buổi đào tạo dài hai tiếng, ở đó họ được dạy để đặt các câu hỏi theo hướng gợi mở…” ⇒ như vậy, các phụ huynh trong nhóm thực nghiệm được dạy đặt câu hỏi theo hướng gợi mở

4. What was the major difference between the control group and the experi-mental one in the study? (Khác biệt chính giữa nhóm kiểm soát và nhóm thực nghiệm trong nghiên cứu là gì?)

A. The number of participants. 

B. The books that were read.

C. The age of the children. 

D. The training that parents received.

Lấy thông tin trong bài: “In the experimental group, the parents were given a two-hour training session in which they were taught to ask open-ended questions…”

Tạm dịch: Ở nhóm thực nghiệm, các phụ huynh được cung cấp các buổi đào tạo dài hai tiếng, ở đó họ được dạy để đặt các câu hỏi theo hướng gợi mở….” → như vậy, phụ huynh trong nhóm thực nghiệm được cung cấp các buổi đào tạo.

Bài không nói gì đến phụ huynh trong nhóm kiểm soát. → sự khác biệt lớn nhất là phụ huynh của nhóm thực nghiệm được đào tạo

5. What conclusion can be drawn from this passage? (Kết luận nào dưới đây có thể được rút ra từ bài đọc này?)

A. Children who read actively always act six months earlier than those who don’t

B. The more children read, the more intelligent they become.

C. Two or three-year-old children can be taught to read actively.

D. Children’s language skills increase when they are required to respond actively.

Lấy thông tin trong bài: “If a parent encourages the child to actively respond to what the parent is reading, the child’s language skills increase.”

Tạm dịch: Nếu một bậc phụ huynh khuyến khích con mình đáp lại một cách chủ động với những thứ mà họ đọc cho chúng, kĩ năng ngôn ngữ của đứa bé sẽ tăng lên. 

ADVERTISEMENT