logo
ADVERTISEMENT

Biểu đồ dưới đây thể hiện tốc độ sinh trưởng của các quần thể vi khuẩn I, II và III đã biến đổi qua nhiều thế hệ ở những điều kiện về nhiệt độ nuôi cấy khác nhau

Biểu đồ dưới đây thể hiện tốc độ sinh trưởng của các quần thể vi khuẩn I, II và III đã biến đổi qua nhiều thế hệ ở những điều kiện về nhiệt độ nuôi cấy khác nhau, lần lượt là 25◦C, 30◦C và 35◦C. Biết rằng tốc độ sinh trưởng được coi là một trong những chỉ tiêu quan trọng đánh giá khả năng thích nghi của vi khuẩn.

Biểu đồ thể hiện tốc độ sinh trưởng của các quần thể vi khuẩn I, II và III
Biểu đồ thể hiện tốc độ sinh trưởng của các quần thể vi khuẩn I, II và III

Câu 1. Quần thể nào có sự thích nghi tốt nhất ở nhiệt độ 25◦C?

A. Quần thể I. 

B. Quần thể II.

C. Quần thể III. 

D. Không đủ thông tin để kết luận.

Giải thích: 

Ở 25◦C, quần thể II có tốc độ sinh trưởng cao nhất → thích nghi tốt nhất.

Câu 2. Quần thể nào có sự phụ thuộc của tốc độ sinh trưởng đối với nhiệt độ trong khoảng giới hạn nhiệt từ 25◦C đến 35◦C là lớn nhất?

A. Quần thể I.

B. Quần thể II.

C. Quần thể III.

D. Cả ba quần thể có tốc độ sinh trưởng phụ thuộc vào nhiệt độ như nhau.

Giải thích: 

Trong khoảng nhiệt độ từ 25◦C đến 35◦C, tốc độ sinh trưởng của quần thể III biến thiên/dao động nhiều nhất → phụ thuộc nhiều nhất vào nhiệt độ.

Câu 3. Nếu ba quần thể vi khuẩn trên được trộn lẫn vào nhau và nuôi ở 37◦C, điều gì sau đây có khả năng xảy ra nhất?

A. Chỉ có vi khuẩn của quần thể I bị chết.

B. Chỉ có vi khuẩn của quần thể III có thể sống sót, sinh trưởng và phát triển.

C. Toàn bộ vi khuẩn của cả ba quần thể đều bị chết.

D. Không đủ thông tin để kết luận.

Giải thích: 

Nhiệt độ 37◦OC nằm ngoài giới hạn nhiệt của vi khuẩn thuộc quần thể I và quần thể II, trong khi đó lại là nhiệt độ tối ưu cho sự sinh trưởng của vi khuẩn thuộc quần thể III → chỉ có quần thể vi khuẩn III có thể sống sót và sinh trưởng.

ADVERTISEMENT