logo
ADVERTISEMENT

It would have been better if he had told us his new address

Câu hỏi :

It would have been better if he had told us his new address.

ĐÁP ÁN ĐÚNG: B
Giải thích:

Dịch câu hỏi: Chuyện có lẽ đã tốt hơn nếu lúc đó anh ấy nói cho chúng tôi địa chỉ của anh ấy.

A. Anh ấy đáng ra đã có thể đã nói cho chúng tôi địa chỉ của anh ấy. → sai nghĩa.

B. Anh ấy đang ra nên nói cho chúng tôi biết địa chỉ của anh ấy. → đúng.

C. Anh ấy đáng lẽ ra không nên nói cho chúng tôi biết địa chỉ của anh ấy. → sai nghĩa.

D. Anh ấy không nói cho chúng tôi địa chỉ của anh ấy cũng không sao. → sai nghĩa.

→ Đáp án đúng: B vì phù hợp với nghĩa và ngụ ý của đề bài. 

ADVERTISEMENT