logo

Bài tập về Although in spite of despite


1. Cấu trúc although, though, even though, in spite of, despite

Although, Though, Even though, In spite of, Despite là các liên từ (từ để nối/ conjunction) diễn tả sự đối lập giữa hai vế câu trong Tiếng Anh. Mặc dù năm liên từ trên về mặt ngữ nghĩa giống nhau nhưng xét về mặt công thức thì chia chúng thành 2 nhóm như sau:

a. Cấu trúc Although, Though, Even though

Cấu trúc:

Despite/In spite of + Noun/Noun Phrase/V-ing, S + V + …

S + V + …despite/in spite of + Noun/Noun Phrase/V-ing.

Ví dụ:

- Although she got up early, she was late for the first train. (Dù dậy sớm nhưng cô đã đến trễ chuyến tàu đầu tiên.)

- Though she was very busy, she could answer the phone. (Dù rất bận nhưng cô ấy có thể nghe điện thoại)

- Even though he is an excellent doctor, he can’t cure liver cancer. (Dù là một bác sĩ xuất sắc nhưng anh ấy không thể chữa khỏi bệnh ung thư gan.)

Lưu ý: Cả 3 liên từ trên đều có thể đứng ở đầu câu hoặc giữa câu. Khi sử dụng ở đầu câu, ta phải thêm dấu “,” khi kết thúc mệnh đề.

b. Despite và In spite of

Despite và In spite of đều mang nghĩa là “mặc dù” giống cấu trúc Although, Though và Even though. Tuy nhiên giữa chúng có sự khác biệt về mặt ngữ pháp.

Cấu trúc:

Despite/In spite of the fact that + Clause, Main clause

Ví dụ:

- Despite the narrow streets, many people drive cars in this city. (Bất chấp đường phố chật hẹp, nhiều người lái xe ô tô trong thành phố này.)

- In spite of the high prices, my son insist on going to the movies. (Bất chấp giá cao, các con trai tôi vẫn nhất quyết đi xem phim.)

Giống với cấu trúc although/ though even though, Despite và In spite of đều có thể đứng đầu câu hoặc giữa hai mệnh đề.

Tuy nhiên điểm khác biệt của Despite và In spite of là sử dụng với cụm từ ““the fact that” với cấu trúc như sau:

Despite/ In spite of + the fact that + S₁ + V₁, S₂ + V₂.

Ví dụ:

- I could not eat in spite of the fact that I was very hungry. (Tôi không thể ăn mặc dù thực tế là tôi rất đói.)

- Despite the fact that she does not have much money, she still buys an expensive dress. (Dù không có nhiều tiền nhưng cô vẫn sắm cho mình một chiếc váy đắt tiền.)

>>> Tham khảo: Cấu trúc chuyển từ Although sang Despite

bài tập về although in spite of despite

2. Bài tập về although, in spite of, despite

Bài 1: Hoàn thành những câu sau đây với although/in spite of/because/because of

a. ………….. it rained a lot, we enjoyed our holiday.

b. I went home early ………………………….. I was feeling unwell.

I went to work the next day ………………………….. I was still feeling unwell.

c. I managed to get to sleep …………………………. there was a lot of noise.

I couldn’t get to sleep ………………………. the noise.

d. …………………. all our careful plans, a lot of things went wrong.

………………….. we’d phoned everything carefully, a lot of things went wrong.

e. She only accepted the job ………………………. the salary, which was very high.

She accepted the job …………………………… the salary, which was rather low.

Đáp án:

a. although

b. because/ although

c. although/ because of

d. in spite of/ though

e. because of/ in spite of

Bài 2: Chọn đáp án đúng

1.James didn’t get the job ____ he had all the necessary qualifications.

a. because    

b. although    

c. so      

d. but

2.______ , he walked to the station.

a. Despite being tired

b. Although to be tired

c. In spite being tired

d. Despite tired

3._______ they are sisters, they do not look alike.

a. Although     

b. Even     

c. Despite     

 d. In spite of

4. The team played on………the rain.

a. even if    

 b. if        

c. in case     

  d. despite

5._______ the traffic , I arrived on time.

a. Though     

b. Although     

c. Even though     

d. In spite of

6.______ he had enough money , he refused to buy a new car.

a. Although    

b. In spite of    

c. Despite    

 d. In spite

Đáp án:

1B

2A

3A

4D

5D

6A

Bài 3: Chọn câu trả lời đúng A, B, C

1. …………..the bad weather, we went on a school picnic.

A. Although                         B. Despite                          C. In spite

2. ……………she was very busy, my mother cooked a great meal for us.

A. Despite                            B. In spite of                                 C. Although

3. I have so many cavities………….I brush my teeth regularly.

A. in spite of                        B. even though                                C. despite

4. ……………….we played well, we couldn’t win the game.

A. Although                            B. Even though                                     C. A&B

5. The elevator was out of order so I had to use the stairs……………..being exhausted.

A. in spite                                      B. despite                             C. A&B

6. ………….his illness, Tom went to school because he had an important exam.

A. In spite of                               B. Although                             C. But

7. I still got a low grade……………I studied for my Math test.

A. although                           B. despite                                           C. in spite of

8. ……………….the heavy fog, we managed to get to the meeting on time.

A. But                                 B. Although                                      C. In spite of

9. She still loves her husband……………….they broke up.

A. even though                       B. in spite of                                  C. despite

10. I’m not going to eat fast food…………..I’m starving.

A. although                                        B. because                                              C. even

Đáp án:

1. B 2. C 3. B 4. C 5. B
6. A 7. A 8. C 9. A 10. A

Bài 4: Viết lại câu sao cho nghĩa không đổi

1. Although Bean is not an intelligent children, he can speak English very well

Despite / In spite of ______________________________________.

2. Because Phuong was tall, she never wear high heals

Because of _____________________________.

3. Because the wind was so heavy, I couldn’t go to home

Because of _________________________________.

4. Her mother asked her to go stay at home because she was headache

Because of ______________________________________.

5. Because there was traffic jams, I was late.

Because of _______________________.

Đáp án:

1, Despite not being an intelligent children, he can speak English very well

2, Because of Phuong’s tall, she never wear high heals

3, Because of the heavy wind, I could not go to home

4, Because of headache, her mother asked her to go stay at home.

5, Because of the traffic jams, I was late

>>> Tham khảo: Although speech is the most advanced form of communication

---------------------------------

Trên đây Toploigiai đã giải đáp câu hỏi bài tập về although, in spite of, despite giúp bạn học tập tốt hơn. Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết của chúng tôi! 

icon-date
Xuất bản : 18/10/2022 - Cập nhật : 18/10/2022