logo
ADVERTISEMENT

Việc buôn bán nô lệ bắt đầu bị bãi bỏ trong khoảng thời gian nào?

Câu hỏi :

Việc buôn bán nô lệ bắt đầu bị bãi bỏ trong khoảng thời gian nào?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: D
Giải thích:
Việc buôn bán nô lệ bắt đầu bị bãi bỏ trong khoảng thế kỷ 19

Việc buôn bán nô lệ bắt đầu bị bãi bỏ trong khoảng thế kỷ 19 với nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ khác nhau bao gồm:

- Anh: Đạo luật Bãi bỏ Thương mại Nô lệ 1807 và Đạo luật Bãi bỏ Nô lệ 1833.

- Pháp: Các đạo luật của Napoléon Bonaparte từ năm 1802 đến 1815, cùng với Đạo luật Bãi bỏ Nô lệ 1848.

- Mỹ: Chiến tranh nội giữa các bang và Đạo luật Thứ 13 năm 1865.

- Brazil: Luật Áp dụng Giải phóng Nô lệ 1888.

- Cuba: Giải phóng nô lệ tự do từ 1860 đến 1886.

ADVERTISEMENT