logo

Vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy nhà nước thời vua Lê Thánh Tông

Cùng Toploigiai xem các cách Trả lời câu hỏi trang 68 (Vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy nhà nước thời vua Lê Thánh Tông) Bài 10: Cuộc cải cách của Lê Thánh Tông (thế kỉ XV) SGK Lịch sử 11 Kết nối tri thức. 

Câu hỏi: Vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy nhà nước thời vua Lê Thánh Tông.

Cách trả lời 1:

Bộ máy nhà nước thời vua Lê Thánh Tông có vua đứng đầu:

+ Ở Trung ương gồm 6 bộ (lại, lộ, lễ, binh, hình, công) và các cơ quan chuyên môn (Ngự sự đài, Hàn lâm viện, Quốc sử viện)

+ Ở địa phương: Chia đất nước thành 13 đạo thừa tuyên và 1 phủ Trung đô (Thăng Long). Dưới đạo thừa tuyên là phủ, huyện, châu và cuối cùng là xã.

Vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy nhà nước thời vua Lê Thánh Tông
Sơ đồ tổ chức bộ máy nhà nước thời vua Lê Thánh Tông

Cách trả lời 2:

Sơ đồ tổ chức bộ máy nhà nước thời vua Lê Thánh Tông
icon-date
Xuất bản : 06/02/2023 - Cập nhật : 28/08/2023