logo
ADVERTISEMENT

Vấn đề cơ bản hàng đầu trong nhiệm vụ xây dựng quân đội, công an của Đảng trong mọi giai đoạn cách mạng là?

Câu hỏi :

Vấn đề cơ bản hàng đầu trong nhiệm vụ xây dựng quân đội, công an của Đảng trong mọi giai đoạn cách mạng là?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: B
Giải thích:

Vấn đề cơ bản hàng đầu trong nhiệm vụ xây dựng quân đội, công an của Đảng trong mọi giai đoạn cách mạng là xây dựng quân đội, công an cách mạng. Xây dựng bản chất giai cấp công nhân cho quân đội, công an, làm cho lực lượng này tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân; Chấp hành mọi đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước; Kiên định mục tiêu lí tưởng xã hội chủ nghĩa, vững vàng trước mọi khó khăn thử thách, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; Trước diễn biến tình hình phải phân biệt được đúng sai; Có tinh thần đoàn kết quân dân, đoàn kết nội bộ, đoàn kết quốc tế tốt,…

ADVERTISEMENT