logo

Điền cụm từ nào vào dấu ba chấm trong câu nói của Bác Hồ: “Quân sự mà không có ... như cây không có gốc, vô dụng lại có hại”?

Câu hỏi :

Điền cụm từ nào vào dấu ba chấm trong câu nói của Bác Hồ: “Quân sự mà không có ... như cây không có gốc, vô dụng lại có hại”?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: C
Giải thích:

Bác Hồ đã từng nói: “Quân sự mà không có chính trị như cây không có gốc, vô dụng lại có hại”. Đây là lời huấn thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Trường chính trị trung cấp Quân đội (nay là Học viện Chính trị/ Bộ Quốc phòng) nhân dịp Người về thăm trường ngày 25 tháng 10 năm 1951.

Bác đã khẳng định tầm quan trọng đặc biệt của chính trị đối với quân sự và quân đội. Theo Người, chính trị là hồn cốt, là yếu tố quyết định sức mạnh của quân đội. Chính trị không chỉ là đường lối, chính sách của Đảng, còn là bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tinh thần, ý chí, nghị lực, quyết tâm chiến đấu hy sinh của cán bộ, đảng viên.

icon-date
Xuất bản : 06/02/2023 - Cập nhật : 06/02/2023