logo

Điền cụm từ nào vào dấu ba chấm: “Tập trung xây dựng lực lượng vũ trang có ..., lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân.”?

Câu hỏi :

Điền cụm từ nào vào dấu ba chấm: “Tập trung xây dựng lực lượng vũ trang có ..., lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân.”?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: D
Giải thích:

Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 của Ban chấp hành Trung ương khoá IX vể chiến lược bảo vệ Tổ quốc xác định: "Tập trung xây dựng lực lượng quân đội, công an có bản lĩnh chính trị vững vàng, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân. Với tổ chức, biên chế, mức tăng đầu tư ngân sách hợp lí, đủ sức hoàn thành nhiệm vụ trực tiếp bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới". Đây là cơ sở để xác định phương hướng xây dựng lực lượng vũ trang.

icon-date
Xuất bản : 06/02/2023 - Cập nhật : 06/02/2023