logo

Mối quan hệ tác động qua lại lẫn nhau của kinh tế đối với quốc phòng, an ninh được thể hiện

Câu hỏi :

Mối quan hệ tác động qua lại lẫn nhau của kinh tế đối với quốc phòng, an ninh được thể hiện:

ĐÁP ÁN ĐÚNG: D
Giải thích:

Kinh tế, quốc phòng, an ninh là những mặt hoạt động cơ bản của mỗi quốc gia, dân tộc độc lập có chủ quyền. Mỗi lĩnh vực có mục đích, cách thức hoạt động riêng và chịu sự chi phối của hệ thống quy luật riêng, song giữa chúng lại có mối quan hệ, tác động qua lại lẫn nhau. Trong đó, kinh tế là yếu tố suy cho đến cùng quyết định đến quốc phòng - an ninh ; ngược lại, quốc phòng - an ninh cũng có tác động tích cực trở lại với kinh tế, bảo vệ và tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế phát triển.

Mối quan hệ tác động qua lại lẫn nhau của kinh tế đối với quốc phòng, an ninh được thể hiện ở 3 nội dung chính là Kinh tế quyết định nguồn gốc ra đời, sức mạnh của quốc phòng, an ninh; Bản chất của kinh tế-xã hội quyết định bản chất của quốc phòng, an ninh; Quốc phòng, an ninh tác động trở lại kinh tế theo hướng tích cực hoặc tiêu cực. 

icon-date
Xuất bản : 06/02/2023 - Cập nhật : 06/02/2023