logo
ADVERTISEMENT

Phương hướng xây dựng quân đội nhân dân trong giai đoạn hiện nay?

Câu hỏi :

Phương hướng xây dựng quân đội nhân dân trong giai đoạn hiện nay?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: C
Giải thích:

Phương hướng xây dựng quân đội nhân dân trong giai đoạn hiện nay là cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại. Đây là vấn đề cơ bản hàng đầu trong nhiệm vụ xây dựng quân đội, công an của Đảng trong mọi giai đoạn cách mạng, thực hiện thống nhất về mọi mặt (tổ chức, biên chế, trang bị). 

Dựa trên những chế độ, điều lệnh quy định, đưa mọi hoạt động của quân đội, công an vào nề nếp nhằm thống nhất ý chí và hành động về chính trị, tư tưởng và tổ chức của của quân đội, công an để tăng cường sức mạnh chiến đấu tổng hợp. Đi đôi với chính quy, tinh nhuệ phải tiếp tục từng bước hiện đại hoá quân đội về trang bị, vũ khí. Hiện đại hoá là một tất yếu, nhằm nâng cao sức mạnh chiến đấu của quân đội, công an.

ADVERTISEMENT