logo
ADVERTISEMENT

Trong thư viện có 1800 cuốn sách, trong đó số sách giáo khoa nhiều hơn số sách đọc thêm 1000 cuốn. Hỏi trong thư viện có bao nhiêu cuốn sách mỗi loại

Hẳn các bậc phụ huynh đã tìm ra đáp án của câu hỏi Trong thư viện có 1800 cuốn sách, trong đó số sách giáo khoa nhiều hơn số sách đọc thêm 1000 cuốn. Hỏi trong thư viện có bao nhiêu cuốn sách mỗi loại? nhưng để các con hiểu chúng ta cần nắm được những kiến thức cơ bản và phương pháp giải bài toán như sau:

* Tóm tắt bài toán:

Thư viện: 1800 cuốn sách

Sách giáo khoa: Nhiều hơn đọc thêm 1000

Hỏi: 

SGK: …….. Quyển

Sách đọc thêm: ….. Quyển

* Gợi ý giải bài toán:

Từ dữ liệu của bài toán ta có thể xác định được đây là dạng toán “Tìm hai số khi biết tổng và hiệu”

+ Đối với dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu ta có thể áp dụng và thực hiện một trong hai cách làm sau:

Cách 1: Đi tìm số lớn

- Số lớn = (tổng + hiệu): 2

- Số bé = số lớn – hiệu (hoặc tổng - số lớn)

Cách 2: Đi tìm số bé

- Số bé = (tổng - hiệu) : 2

- Số lớn = số bé + hiệu (hoặc tổng - số bé)

* Hướng dẫn giải chi tiết bài toán: Trong thư viện có 1800 cuốn sách….

Trong thư viện có 1800 cuốn sách, trong đó số sách giáo khoa nhiều hơn số sách đọc thêm 1000 cuốn.Hỏi trong thư viện có bao nhiêu cuốn sách mỗi loại

Dạng 1: (Tìm số sách đọc thêm)

Ta áp dụng công thức: (Tổng - Hiệu) : 2

Bài giải:

Số sách đọc thêm là:

      (1800 – 1000) : 2 = 400 (quyển)

Số sách giáo khoa là:

      400 + 1000 = 1400 (quyển)

      Đáp số: 400 quyển sách đọc thêm

                     1400 quyển sách giáo khoa

Dạng 2: (Tìm số sách giáo khoa)

Ta áp dụng công thức: (Tổng + Hiệu) : 2

Bài giải:

Số sách giáo khoa à:

      (1800 + 1000) : 2 = 1400 (quyển)

Số sách đọc thêm là:

      1400 - 400 = 1000 (quyển)

      Đáp số: 400 quyển sách đọc thêm

                     1400 quyển sách giáo khoa

ADVERTISEMENT