logo
ADVERTISEMENT

Thu hoạch ở hai thửa ruộng được 3 tấn 6 tạ thóc. Biết rằng thửa ruộng thứ nhất thu hoạch được ít hơn thửa ruộng thứ hai là 4 tạ thóc

Hẳn các bậc phụ huynh đã tìm ra đáp án của câu hỏi Thu hoạch ở hai thửa ruộng được 3 tấn 6 tạ thóc. Biết rằng thửa ruộng thứ nhất thu hoạch được ít hơn thửa ruộng thứ hai là 4 tạ thóc. Hỏi mỗi thửa ruộng thu hoạch được bao nhiêu ki-lô-gam thóc? nhưng để các con hiểu chúng ta cần nắm được những kiến thức cơ bản và phương pháp giải bài toán như sau:

* Tóm tắt bài toán:

Hai thửa ruộng: 3 tấn 6 tạ

Thử ruộng 1: …. ít hơn thửa hai 4 tạ

Mỗi thửa ruộng: ……… kg thóc?

* Gợi ý giải bài toán:

Từ dữ liệu của bài toán ta có thể xác định được đây là dạng toán “Tìm hai số khi biết tổng và hiệu”

+ Đối với dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu ta có thể áp dụng và thực hiện một trong hai cách làm sau:

Cách 1: Đi tìm số lớn

- Số lớn = (tổng + hiệu): 2

- Số bé = số lớn – hiệu (hoặc tổng - số lớn)

Cách 2: Đi tìm số bé

- Số bé = (tổng - hiệu) : 2

- Số lớn = số bé + hiệu (hoặc tổng - số bé)

Thu hoạch ở hai thửa ruộng được 3 tấn 6 tạ thóc. Biết rằng thửa ruộng thứ nhất thu hoạch được ít hơn thửa ruộng thứ hai là 4 tạ thóc

* Hướng dẫn giải chi tiết bài toán: Thu hoạch ở hai thửa ruộng được 3 tấn 6 tạ thóc…

Vì đơn vị của bài toán đang không đồng nhất, mà bài hỏi với đơn vị là ki-lô-gam nên ta phải đổi các đơn vị bài toán về ki-lô-gam để giải được bài toán này!

Dạng 1: (Đi tìm số thóc thu được ở thửa ruộng thứ nhất)

Ta áp dụng công thức: (Tổng - Hiệu) : 2

Bài giải: 

Đổi 3 tấn 6 tạ = 3600 kg

4 tạ = 400kg

Thửa ruộng thứ nhất thu được số kg thóc là : 

(3600 - 400) : 2 = 1600(kg) 

Thửa ruộng thứ hai thu được số kg thóc là :

3600 - 1600 = 2000 (kg)

Dạng 2: (Đi tìm số thóc thu được ở thửa ruộng thứ hai)

Ta áp dụng công thức: (Tổng + Hiệu) : 2

Bài giải: 

Đổi 3 tấn 6 tạ = 3600 kg

4 tạ = 400kg

Thửa ruộng thứ nhất thu được số kg thóc là : 

(3600 + 400) : 2 = 2000(kg) 

Thửa ruộng thứ hai thu được số kg thóc là :

3600 - 2000 = 1600 (kg)

Dạng 3: (Tính kết quả bình thường sau đó mới đổi về đơn vị kg)

Bài giải:

Đổi 3 tấn 6 tạ = 36 tạ 

Thửa ruộng thứ nhất thu được số kg thóc là : 

(36 - 4) : 2 = 16 tạ = 1600(kg) 

Thửa ruộng thứ hai thu được số kg thóc là :

16 + 4 = 20 tạ = 2000(kg) 

ADVERTISEMENT