logo
ADVERTISEMENT

Biết rằng 4 năm về trước tuổi của chị hai em cộng lại bằng 24 tuổi và chị hơn em 8 tuổi. Tính tuổi của mỗi người hiện nay?

Hẳn các bậc phụ huynh đã tìm ra đáp án của câu hỏi Biết rằng 4 năm về trước tuổi của chị hai em cộng lại bằng 24 tuổi và chị hơn em 8 tuổi. Tính tuổi của mỗi người hiện nay? nhưng để các con hiểu chúng ta cần nắm được những kiến thức cơ bản và phương pháp giải bài toán như sau:

* Gợi ý giải bài toán:

Từ dữ liệu của bài toán ta có thể xác định được đây là dạng toán “Tìm hai số khi biết tổng và hiệu”

+ Đối với dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu ta có thể áp dụng và thực hiện một trong hai cách làm sau:

Cách 1: Đi tìm số lớn

- Số lớn = (tổng + hiệu): 2

- Số bé = số lớn – hiệu (hoặc tổng - số lớn)

Cách 2: Đi tìm số bé

- Số bé = (tổng - hiệu) : 2

- Số lớn = số bé + hiệu (hoặc tổng - số bé)

* Hướng dẫn giải chi tiết bài toán: Biết rằng 4 năm về trước tuổi của chị hai em cộng lại bằng 24 tuổi…

Biết rằng 4 năm về trước tuổi của chị hai em cộng lại bằng 24 tuổi và chị hơn em 8 tuổi. Tính tuổi của mỗi người hiện nay?

=> Vì bài toán yêu cầu tính tuổi hiện nay nhưng chỉ cho số liệu của 4 năm trước nên bước đầu ta cần xác định được số tuổi của chị và em ở thời điểm đó. Sau khi đã xác định được số tuổi của 4 năm trước ta có thể biết được số tuổi hiện tại của hai chị em.

Bài giải:

Tuổi chị bốn năm trước là:

   (24 + 8 ) : 2 = 16 (tuổi)

Tuổi em bốn năm trước là:

          24 − 16 = 8 (tuổi)

Tuổi chị hiện nay là:

          16 + 4 = 20 (tuổi)

Tuổi em hiện nay là:

          8 + 4 = 12 (tuổi)

                     Đáp số: Chị 20 tuổi

                                    Em 12 tuổi

ADVERTISEMENT