logo
ADVERTISEMENT

Trình bày cách xây dựng Hình chiếu trục đo?

Câu hỏi: Trình bày cách xây dựng Hình chiếu trục đo?

Trả lời: 

- Hình chiếu trục đo là loại hình biểu diễn vật thể có dạng 3 chiều được hình thành trên cơ sở phép chiếu song song. 

- Hình chiếu trục đo được xây dựng như sau:

Trình bày cách xây dựng Hình chiếu trục đo?

+ Gắn một vật thể vào hệ tọa độ vuông góc OXYZ với điều kiện các trục tọa độ được đặt theo ba chiều.

+ Xây dựng mặt phẳng (P'), chiếu vật thể cùng hệ tọa độ vuông góc lên đó theo một phương chiếu I với điều kiện I không song song với P’và các trục tọa độ.

+ Ta sẽ thấy hình chiếu trục của vật thể và hệ tọa độ O’X’Y’Z’ trên mặt phẳng P’.

ADVERTISEMENT