logo

Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 6 Thực hành: Tranzito (có đáp án)

Tổng hợp các câu hỏi Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 6: Thực hành: Tranzito có đáp án đầy đủ và chính xác nhất bám sát nội dung Sách mới Công nghệ 12

Bài 6: Thực hành: Tranzito

Câu 1: Tranzi to P- N - P trong mạch điện khi nó hoạt động: 

A. Cho dòng điện đi từ cực C sang cực E

B. Cho dòng điện đi từ cực E sang cực C

C. Cho dòng điện đi từ cực B sang cực C

D. Cho dòng điện đi từ cực B sang cực E

Câu 2: Tranzito là linh kiện bán dẫn có…

A. Một lớp tiếp giáp P – N, có hai cực là: anôt (A) và catôt (K).

B. Ba lớp tiếp giáp P – N, có ba cực là: anôt (A), catôt (K) và điều khiển (G)

C. Hai lớp tiếp giáp P – N, có ba cực là: bazơ (B), colectơ (C) và emitơ (E)

D. Ba lớp tiếp giáp P – N, có ba cực là: bazơ (B), colectơ (C) và emitơ (E)

Câu 3: Thông thường gười ta phân Tranzito làm hai loại là:

A. Tranzito PNP và Tranzito NPN

B. Tranzito PPN và Tranzito NNP

C. Tranzito PNN và Tranzito NPP

D. Tranzito PPP và Tranzito NNN

Câu 4: Kí hiệu như hình vẽ dưới đây là của loại Tranzito nào?

A. Tranzito loại NPN

B. Tranzito loại PNP

C. Tranzito loại NNP

D. Tranzito loại PPN

Câu 5: Tranzito (loại PNP) chỉ làm việc khi…

A. Các cực bazơ (B), emitơ (E) được phân cực ngược và điện áp UCE > 0 (với UCE là điện áp giữa hai cực colectơ (C), emitơ (E))

B. Các cực bazơ (B), emitơ (E) được phân cực ngược và điện áp UCE < 0 (với UCE là điện áp giữa hai cực colectơ (C), emitơ (E))

C. Các cực bazơ (B), emitơ (E) được phân cực thuận và điện áp UCE > 0 (với UCE là điện áp giữa hai cực colectơ (C), emitơ (E))

D. Các cực bazơ (B), emitơ (E) được phân cực thuận và điện áp UCE < 0 (với UCE là điện áp giữa hai cực colectơ (C), emitơ (E))

 

 

Câu 6: Kí hiệu như hình vẽ sau là của loại linh kiện điện tử nào?

A. Tranzito loại NPN

B. Tranzito loại PNP

C. Tranzito loại NNP

D. Tranzito loại PPN

icon-date
Xuất bản : 30/11/2022 - Cập nhật : 03/07/2023