logo
ADVERTISEMENT

Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 5 Thực hành: Điot - Tirixto - Triac (có đáp án)

Tổng hợp các câu hỏi Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 5: Thực hành: Điot - Tirixto - Triac có đáp án đầy đủ và chính xác nhất bám sát nội dung Sách mới Công nghệ 12

Bài 5: Thực hành: Điot - Tirixto - Triac

Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 5 có đáp án

 

Câu 1: Hãy chọn câu Đúng trong các câu sau:

A. Triac có ba cực là: A, K và G, còn Điac thì chỉ có hai cực là: A và K

B. Triac có ba cực là: A1, A2 và G, còn Điac thì chỉ có hai cực là: A1 và A2

C. Triac và Điac đều có cấu tạo hoàn toàn giống nhau

D. Triac có hai cực là: A1, A2, còn Điac thì có ba cực là: A1, A2 và G

Câu 2: Nguyên lí làm việc của Triac khác với tirixto ở chỗ:

A. Có khả năng dẫn điện theo cả hai chiều và không cần cực G điều khiển lúc mở

B. Khi đã làm việc thì cực G không còn tác dụng nữa

C. Có khả năng dẫn điện theo cả hai chiều và đều được cực G điều khiển lúc mở

D. Có khả năng làm việc với điện áp đặt vào các cực là tùy ý

Câu 3: Tirixto chỉ dẫn điện khi…

A. UAK < 0 và UGK > 0

B. UAK < 0 và UGK < 0

C. UAK > 0 và UGK < 0

D. UAK > 0 và UGK > 0

Câu 4: Linh kiện điện tử có thể cho dòng điện ngược đi qua là:

A. Điốt tiếp điểm

B. Tirixto

C. Điôt zêne

D. Điốt tiếp mặt

Câu 5: Công dụng của Điôt bán dẫn:

A. Dùng trong mạch chỉnh lưu có điều khiển

B. Khuếch đại tín hiệu, tạo sóng, tạo xung

C. Biến đổi dòng điện xoay chiều thành dòng điện một chiều

D. Dùng để điều khiển các thiết bị điện

Câu 6: Hãy cho biết kí hiệu như hình vẽ sau đây là của loại linh kiện điện tử nào? 

Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 5 có đáp án

A. Tirixto

B. Tranzito

C. Triac

D. Điac

Câu 7: Kí hiệu như hình vẽ dưới đây là của loại linh kiện điện tử nào?

Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 5 có đáp án

A. Điôt ổn áp (Điôt zene)

B. Điôt chỉnh lưu

C. Tranzito

D. Tirixto

Câu 8: Trong mạch ổn áp dùng Điốt zêne:

A. Mắc Điốt chịu điện áp thuận

B. Mắc Điốt chịu điện áp ngược

C. Mắc Điôt song song với phụ tải

D. Mắc Điốt nối tiếp với tải (Rtải)

ADVERTISEMENT